วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สารานุกรมชนชาติกูย 

(encyclopedia of kui)


                                                            เรียบเรียงโดย สมทรง บุรุษพัฒน์

  ชาวกูย หรือที่คนไทยทั่วไปเรียกว่า “ส่วย”เป็นกลุ่มชนที่อาศัยกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอาศัยอยู่หนาแน่นในจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดอุบลราชธานี ตามลำดับ และยังปรากฏอยู่ประปรายในจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ชายกูยในประเทศไทยมีจำนวนประชากรประมาณเกือบ ๓ แสนคน ส่วนใหญ่อาศัยปะปนอยู่ในชุมชนชาวเขมรและลาว จึงทำให้เกิดการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมเข้ากับชนกลุ่มอื่น จนยากที่จะจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ได้ ชาวกูยเหล่านนี้มีวิถีชีวิตเหมือนชาวไทยอีสานทั่วไป คนหนุ่มสาวมักจะอพยพเข้ามาหางานทำในเมือง ๆ นายจ้างจะไม่พบความแตกต่างของชนกลุ่มนี้จากชาวไทยอีสานกลุ่มอื่น ๆ ที่ทำงานอยู่ด้วยกัน นอกจากภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเป็นสิ่งที่แยกชนชาวกูยออกจากกลุ่มชนชาติพันธุ์อื่น ๆ

ปัจจุบันชาวกูยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย นับได้ว่าเป็นประชากรกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ที่ยังต้องการการพัฒนาคุณภาพชีวิตดังเช่นชาวไทยในชนบททั่วไป บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องควรที่จะได้มีความรู้เกี่ยวกับชนชาติกูยอย่างถูกต้อง เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาจจะกล่าวได้ว่าชนชาติกูยกำลังสูญเสียลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณ์ประจำกลุ่ม ดังนั้นวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งของการจัดทำสารานุกรมฉบับนี้ก็เพื่อนำเสนอเรื่องราวที่เป็นลักษณะเฉพาะประจำกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ภาษา การแต่งกาย ความเชื่อ พิธีกรรมต่าง ๆ เป็นต้น มาบันทึกไว้เพื่อรักษาเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ของชนกลุ่มนี้ไว้ไม่ให้สูญหายไปตามกระแสของธรรมชาติและกาลเวลา


ชาติพันธุ์ และ ความหมาย 
                กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มนี้ เรียกตนเองว่า กูย กุย โกย หรือ กวย ซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะการออกเสียงของแต่ละถิ่นและพบว่าตำราที่เขียนเป็นภาษาต่างประเทศที่เขียนแตกต่างกันตามวิธีคิดของผู้แต่งตำราแต่ละคนเช่นเดียวกัน เช่น เขียนว่า kuy,kui,koui,kouei,และ kouai

                ถึงแม้ชนพื้นเมืองจะออกเสียงสระแตกต่างกันตามแต่ละท้องถิ่น ชนพื้นเมืองต่างก็ให้ความหมายของคำว่า กูย กุย กวย หรือ โกย ไว้อย่างมีเอกภาพ คือมีความหมายว่า “คน” ทั้งสิ้น การให้ความหมายไว้ลักษณะดังกล่าวนี้ย่อมสะท้อนให้เห็นความเป็นสากล หรือฐานคติของทัศนะการมองโลกของมนุษย์ในปริบทของวัฒนธรรมต่างว่า กลุ่มของตนเองนั้น มีสถานภาพที่แตกต่างจากสัตว์ และมีความเท่าเทียมกันกับมนุษย์ในปริบทของวัฒนธรรมอื่น ๆ เสมอ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในหมู่ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับชนกลุ่มนี้ นักภาษาศาสตร์และนักชาติพันธุ์วิทยาในประเทศไทยจึงเสนอให้ใช้คำว่า “กูย”เพียงคำเดียว

                ส่วนคำว่า ส่วย นั้น เป็นคำที่บัญญัติขึ้นมานอกเหนือปริบทของวัฒนธรรมกูย ซึ่งชาวกูยเองไม่ค่อยจะยอมรับชื่อนี้เท่าใดนัก สารานุกรมเล่มนี้จึงขอสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้คำว่า กูย เพื่อเป็นมนสิการต่อเกียรติภูมิของกลุ่มชาติพันธุ์ มีประวัติศาสตร์ของตนเอง
ขอบคุณข้อมูลจาก/http://www.watpracharangsan.com/articles/535645/
การล่มสลายของอาณาจักรกวย
                มองชิเอร์ เลวี M. Levy นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสได้กล่าวถึงนิทานหรือนิยายปรำปราที่ชาวกวยได้เล่าสืบต่อกันมาว่า “บรรพบุรุษของพวกเขานั้นมีถิ่นฐานอยู่ทางตอนเหนือของเมืองชำบงขมอ ต่อมาได้เกิดแผ่นดินไหวจึงได้พากันอพยพขึ้นเหนือไปอยู่แถบเมืองจำปาศักดิ์ แต่ต้องประสบภาวะน้ำท่วมแทบทุกปี ชาวกวยจึงต้องอพยพข้ามลำน้ำโขงไปหาที่อยู่ใหม่” จึงเป็นที่เข้าใจว่าชนชาติส่วยได้อพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่ทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงก่อนที่ขอมจะเข้ามามีอำนาจนานนับศตวรรษ
                ตำนานดังกล่าว จึงน่าจะมีมูลความจริง แม้นว่าในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18-20 นั้นชนชาติกวยมีอาณาจักรหรือมีแหล่งที่อยู่เป็นของตนเอง เมื่อการเมืองในเอเซียภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้เปลี่ยนไปในปี พ.ศ. 1093 เจ้าชายจิตเสนได้ยกกองทัพเข้าโจมตีอาณาจักรฟูนันและสามารถยึดอาณาจักฟูนันได้โดยสิ้นเชิง อาณาจักรฟูนันที่เคยรุ่งโรจน์ก็สลายไปในที่สุดเจ้าชายจิตเสน สถาปนาอาณาจักรเจนละขึ้นโดยอุปภิเษกพระเจ้าวรมันที่ 1 ให้เป็นปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรเจนละ  เจ้าชายจิตเสนทรงเป็นแม่ทัพที่มีความสามารถได้ขยายและแผ่อำนาจเข้ามาในเขตอีสานใต้ (ของไทย) ได้ทำสงครามขับไล่ชนพื้นเมืองซึ่งเข้าใจว่าเป็นพวกข่า หรือชาวกวยการทำสงครามขยายอาณาเขตครั้งนี้ยืดเยื้อ  แต่ชาวกูยที่เมืองแสนปางยังคงมีอำนาจและเป็นอิสระอยู่ เพราะในช่วงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์แห่งกรุงศรีอยุธยา ยังมีชนชาติกวยเข้ามาติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุธยา ต่อจากนั้นเรื่องราวของชนชาติกวยก็เลือนหายไปเข้าใจว่าคงจะถูกยึดครองโดยลาวนครจำปาศักดิ์  หรือไม่ก็ตกอยู่ใต้อำนาจอาณาจักรเจนละ (ขอม) แต่อย่างไรก็ตามชนชาติกวยหรือกูยนั้น ได้มีการอพยพเคลื่อนย้ายข้ามลำน้ำโขงมีฝั่งตะวันตกเข้าสู่ดินแดนแถบอีสานใต้ของไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2200 เป็นต้นมา จนถึงปลายอยุธยาตอนปลายปรากฏว่ามีชุมชนส่วยหรือกวยเกิดขึ้นอยู่ทั่วไป ตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีจนถึงจังหวัดบุรีรัมย์ แต่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือชนชาวกูยที่บ้านเมืองที บ้านโคกยาง (สังขะ) บ้านกุดหวาย (รัตนะบุรี) และบ้านโคกดงลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ ต่อมาได้รับการสถาปนายกฐานะให้เป็นเมืองชื่อ “เมืองศรีนครศรีลำดวน” ซึ่งถือว่าเป็นบรรพชนของคนศรีสะเกษ ในยุคปัจจุบัน

ขอบคุณข้อมูลจาก-http://www.watpracharangsan.com/articles/535645/

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

จำนวนหมู่บ้าน กวย กูย หลังจากได้รับข้อมูลจากพี่น้อง ครั้งแรก เมื่อ วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 จนปัจจุบัน ได้รวบรวมบันทึกได้คร่าว ๆ ประมาณ 778หมู่บ้าน
แบ่งตามจังหวัดได้ดังนี้

 จังหวัดสุรินทร์ -371


เอื้อเฟื้อภาพโดย รุ่ง กอนกวย

ประกอบด้วย 17 อำเภอ
เมืองสุรินทร์ ,ชุมพลบุรี ,ท่าตูม ,จอมพระ ,ปราสาท ,กาบเชิง ,รัตนบุรี ,สนม ,ศีขรภูมิ ,สังขะ ,ลำดวน ,สำโรงทาบ ,บัวเชด , พนมดงรัก , ศรีณรงค์ ,  เขวาสินรินทร์ , โนนนารายณ์ 


อำเภอเขวาสินรินทร์ 11 หมู่บ้าน
ตำบลบึง-หมู่2 บ้านเฉนียง ,หมู่4 บ้านละเอาะ ,หมู่5 บ้านนางแก้ว ,หมู่6 บ้านสนวน ,หมู่7 บ้านแดง ,หมู่8 บ้านกันตรง , หมู่9 บ้านระโงนกลอย
ตำบลตากูก-หมู่4 บ้านโชค , หมู่5 บ้านสนวน , หมู่6 บ้านตากแดด ,หมู่7 บ้านอาไร

อำเภอเมืองสุรินทร์ 5หมู่บ้าน

ตำบลตั้งใจ-หมู่2 บ้านสังแก ,หมู่3 บ้านระกา  หมู่1 บ้านตั้งใจ
ตำบลนาดี-หมู่6 บ้านโคกพระ บ้านโคกวัด

อำเภอบัวเชด. 19 หมู่บ้าน
ตำบลบัวเชด-บ้านโชค,บ้านโนนสังข์,บ้านสันติสุข
ตำบลอาโพน.- บ้านชำปะโต
ตำบลตาวัง-หมู่1 บ้านตาวัง ,หมู่2 บ้านนา ,หมู่3 บ้านกะเพอโร ,หมู่4 บ้านตะแบง ,หมู่6 บ้านหนองโจงโลง ,หมู่7 บ้านจบก ,หมู่9 บ้านหนองเหล็ก,หมู่10บ้านไทรโยง
ตำบลสำเภาลูน-หมู่3 บ้านไทยเดิม,หมู่4 บ้านสวาท ,หมู่6 บ้านแกรง,บ้านไทยเดิมน้อย,บ้านไทยเจริญ

อำเภอพนมดงรัก 2 หมู่บ้าน
ตำบลจีกแดก -บ้านสายกุหลาบ ม 3
ตำบลโคกกลาง -บ้านสระแก้ว


 อำเภอปราสาท  8หมู่บ้าน
ตำบลโชคนาสาม -บ้านพยุงสุขหมู่6  บ้านเจริญสุข หมู่14บางส่วน
ตำบลบ้านไทร  -บ้านโคกวัด
ตำบลโคกสะอาด -บ้านโคกเพชร, บ้านโคกแดง,  บ้านโคกเบง , บ้านกาบกระบือ,บ้านโคกใหญ่

อำเภอท่าตูม  21หมู่บ้าน
ตำบลกระโพ -หมู่1 บ้านกระโพ ,หมู่2 บ้านกระเจา ,หมู่3 บ้านหนองอีดำ ,หมู่4 บ้านบอน ,หมู่5 บ้านอาคุณ ,หมู่6 บ้านตระมูง ,หมู่7 บ้านจินดา ,หมู่8 บ้านตาทิตย์ ,หมู่10 บ้านโนนโพธิ์ ,หมู่11 บ้านศาลา ,หมู่15 บ้านภูดิน ,หมู่16 บ้านบุรี ,หมู่17 บ้านโคกกุง ,หมู่18 บ้านหินเหล็กไฟ ,หมู่19 บ้านด่าน,20บ้านชะมวง
ตำบลหนองบัว-บ้านหนองบัว

อำเภอสนม 20 หมู่บ้าน
ตำบลสนม-บ้านหนองเหล็ก
ตำบลหนองระฆัง -บ้านโนนธาตุ, บ้านนาดี,บ้านปะ ,บ้านหนองทิดลา,บ้าน สะทืด
ตำบลนานวน-บ้านหนองคูณ,บ้านโคกกลาง,หมู่1 บ้านนานวน บ้านทิพย์มงคล บ้านหนองตาด บ้านโนนแดง
ตำบลหนองอียอ-บ้านหนองอียอ,บ้านศิริถาวร, หมู่6 บ้านอาเลา
ตำบลแคน-หมู่12 บ้านหนองเหล็ก
ตำบลหัวงัว-หมู่3 บ้านหนองคู,บ้านหนองหลัก,บ้านสองห้อง,บ้านหนองครก

อำเภอศรีณรงค์44หมู่บ้าน
ตำบลแจนแวน-บ้านแจนแวน บ้านเกาะ. บ้านแดง บ้านตะโนน. บ้านสะนวน บ้านสำโรง บ้านสิม บ้านพะเนาว์ บ้านศรีนวล บ้านหม่อนไหมพัฒนา.
ตำบลหนองแวง-หมู่3 บ้านจารย์ ,หมู่4 บ้านหนองคู ,หมู่5 บ้านคูขาด ,หมู่6 บ้านโนนตลาด ,หมู่7 บ้านหนองกราด ,หมู่8 บ้านธาตุทอง ,หมู่9 บ้านกุง ,หมู่10 บ้านโนนคำ บ้านหนองแวง
ตำบลณรงค์-หมู่7 บ้านมหาชัย บ้านณรงค ์ บ้านโสน. บ้านพระโกฏิ บ้านละมงค์. บ้านอาสอน
ตำบลศรีสุข-บ้านโคกอำนวย บ้านลูกควาย บ้านกล้วย บ้านหอก บ้านหนองเรือ บ้านโนง บ้านอัอมแก้ว
ตำบลตรวจ-บ้านตรวจ บ้านมะแซว บ้านฉลีก บ้านใหม่ไทยเจริญ บ้านดู่ บ้านน้อย บ้านพรมคาต บ้านเกาะตรวจ บ้านเที่ยงสูง บ้านเตาแดก บ้านตะแตรว  หมู่13 บ้านโชคชัย

อำเภอศีขรภูมิ 58หมู่บ้าน
ตำบลตรึม- หมู่6 บ้านบ่อน้ำใส หมู่11 บ้านหนองหิน  บ้านหัวแรด  บ้านตรึม  บ้าน.ดู่  บ้าน.อาราง  บ้าน.ทรัพย์โกฏ,หมู่12 บ้านหนองม่วง,บ้านจังเอิด,บ้านสวาย,บ้านบุไพร,บ้านโคกศิลา,บ้านอาวุธ,บ้านบก,บ้านนา
ตำบลแตล- หมู่1 บ้านแตล , หมู่2 บ้านซาด , หมู่3 บ้านหนองท่ม ,หมู่12 บ้านอายอง,หมู่5 บ้านหนองคู , หมู่6 บ้านสังแก ,หมู่7 บ้านสวาย , หมู่8 บ้านนาท่ม , หมู่10 บ้านโนนถ่อน ,หมู่11 บ้านบุละลาย ,หมู่15 บ้านโนนแดง , หมู่17 บ้านกะโพธิ์ , หมู่18 บ้านหนองขวาง , หมู่16 บ้านอายอง
ตำบลหนองบัว- หมู่8 บ้านโพธิ์ ,ม.17บ้านโคกศิลา ,หมู่12 บ้านเมือดแอ,บ้านหนองโดน บ.หนองขนาด บ.สัจจัง บ้าน บัวโล๊ะ,บ้านสลิ
ตำบลคาละแมะ- หมู่1 บ้านคาละแมะ ,หมู่2 บ้านโนนกลาง ,หมู่3 บ้านหัวเข่า ,หมู่4 บ้านหนองคู ,หมู่6 บ้านหนองขาม ,หมู่7 บ้านหนองอีเหลือง , หมู่8 บ้านตลาด , หมู่10 บ้านโสน , หมู่12 บ้านบึงขวาง ,หมู่13 บ้านแจงแวน,บ้านศิริมงคล หมู่ที่15
ตำบลหนองเหล็ก-หมู่13 บ้านโคกลำดวน
ตำบลนารุ่ง-หมู่5 บ้านดู่
ตำบลผักไหม-หมู่12 บ้านก้านเหลือง บ้านดงยาง  บ้านทุ่งรู่ง บ้านทุ่งราม ม.4 บ้านหนองสองห้อง
ตำบลตรมไพร- หมู่1 บ้านตรมไพร  บ้านบึง บ้านตะเคียน

อำเภอสังขะ 64หมู่บ้าน
ตำบลสังขะ -หมู่6 บ้านแบกจาน , หมู่7 บ้านโดง หมู่1 บ้านเขวา ,หมู่2 บ้านขามน้อย ,หมู่3 บ้านสังขะ , หมู่5บ้านโคกสมบูรณ์,หมู่9 บ้านศรีนวล , หมู่10 บ้านหนองใหญ่ ,หมู่11 บ้านโนนตาแบก
ตำบลขอนแตก-หมู่6 บ้านโคกปรือ, หมู่7 บ้านอาวอก หมู่6 บ้านโคกปรือ, หมู่7 บ้านอาวอก บ้านขอนแตก บ้านตอกตรา บ้านโตงน้อย  บ้านสวาท  บ้านแจงแมง  บ้านหัวกระบือ บ้านหนองมหาดไทย ,บ.ขอนทองพัฒนา
ตำบลพระแก้ว-หมู่1 บ้านแสนกาง ,หมู่4 บ้านพระแก้ว,หมู่11บ้านน้อยพัฒนา,บ้านตะโก,บ้านโคกไม้แดง,บ้านโพธิ์พัฒนา,บ้านนา,บ้านอำปึล
ตำบลกระเทียม-หมู่ 1 บ้านกระเทียม,หมู่ 2 บ้านกระเทียม,หมู่ 10 บ้านหนองกุง,หมู่ 15 บ้านกระเทียมน้อย,หมู่ 17 บ้านขุนเทียม
ตำบลสะกาด-หมู่1 บ้านสะกาด ,หมู่3 บ้านตาโมง ,หมู่4 บ้านนาโต๊ะ ,หมู่5 บ้านหลัก , หมู่6 บ้านอำปึล ,หมู่9 บ้านหนองกรวด ,หมู่10 บ้านหนองปรือ ,หมู่11 บ้านกลองตุง ,หมู่13 บ้านตาโปง, บ้านตาโมมพัฒนา,  บ้านอำปึลพัฒนา บ้านทรายขาว, บ้านธรรมราช, บ้านหลักชัย, บ้านจังเอีล
ตำบลบ้านชบ-หมู่3 บ้านศาลา
ตำบลบ้านจารย์-หมู่1 บ้านจารย์ ,หมู่2 บ้านกันเต็ล ,หมู่3 บ้านมะโน ,หมู่4 บ้านอังกอล ,หมู่5 บ้านโพธิ์ ,หมู่6 บ้านระนุก ,หมู่7 บ้านตาแอก ,หมู่8 บ้านโคกไทร ,หมู่9 บ้านโคกปืด ,หมู่10 บ้านโคกเมือง ,หมู่11 บ้านแสงทอง,บ้านโคกไทรงาม,บ้านหนองระหาร
ตำบลทับทัน-หมู่11 บ้านเดือยไกแก้ว

 อำเภอจอมพระ34หมู่บ้าน
 ตำบลจอมพระ -หมู่ที่1บ้านจอมพระ,หมู่ที่ 2 บ้านหนองขอน,หมู่ที่3บ้านปลาเข็ง,หมู่ที่ 4 บ้านดงบัง,หมู่ที่ 5 บ้านศรีดงบัง,หมู่ที่ 6 บ้านกระทุ่มเกษตร,หมู่ที่ 7 บ้านขาม,หมู่ที่ 8 บ้านโนนสังข์ ,หมู่ที่ 9 บ้านโนกลาง,หมู่ที่ 10 บ้านอาภู,หมู่ที่ 11 บ้านโคกเพร็ค,หมู่ที่ 12 บ้านปะ,หมู่ที่ 13 บ้านศรีจอมพระ,หมู,ที่ 14 บ้านหนองสิม,หมู่ที่ 15 บ้านโคกสะอาด
ตำบลบุแกรง -หมู่1 บ้านบุแกรง ,หมู่2 บ้านประวิทย์ ,หมู่3 บ้านตาบอด , หมู่4 บ้านว่าน ,หมู่5 บ้านอาคต ,หมู่6 บ้านหนองขอนใหญ่ ,หมู่7 บ้านตะเคียน , หมู่8 บ้านขาม , หมู่9 บ้านอาแวะ ,หมู่10 บ้านอาผอ ,หมู่11 บ้านขามใหญ่ ,หมู่12 บ้านเสียงชัย ,หมู่13 บ้านโนนพลวง,หมู่14 บ้านสระตาปาน ,หมู่15 บ้านโนนสวายน้อย
 ตำบลลุ่มระวี -หมู่5 บ้านคำแสง
 ตำบลเป็นสุข-หมู่1 บ้านขมิ้น,หมู่6 บ้านขาม

อำเภอสำโรงทาบ 70หมู่บ้าน
ตำบลสำโรงทาบ 12 หมู่บ้าน ม.1 บ้านสำโรงทาบ ม.2 บ้านกุง ม.3 บ้านอาวุธ ม.4 บ้านอาลึ ม.5 บ้านโนนบุรี
ม.6 บ้านใหม่ศรีสำโรง ม.7 บ้านงิ้ว ม.8 บ้านลำพง ม.9 บ้าน.ตะเคียน ม.10 บ้านห้วยแสงมีบางส่วน
ม.11 บ้านโดด และ ม.12 บ้านตะเคียนพัฒนา
ตำบลหนองไผ่ล้อม 11 หมู่บ้าน ม.2 บ้านหนองแล้ง ม.3 บ้านหนองหว้า ม.4 บ้านโพธา ม.5 บ้านหนองคู ม.6 บ้านไทร
ม.7 บ้านกระโพธิ์ ม.8 บ้านหนองแคน ม.9 บ้านจังเอิด ม.10 บ้านจังเกา ม.11 บ้านโนนลี และ
ม.13 บ้านหนองคูพัฒนา
ตำบลศรีสุข 8 หมู่บ้าน ม.1 บ้านหนองสระ ,ม.2 บ้านหนองดุม , ม. 3 บ้านหนองเกาะ ,ม.4 บ้านโคกสมบูรณ์ ,
ม. 5 บ้านขาม , ม.6 บ้านสะแบะ ม.7 บ้านอียอ ม.8 บ้านหนองเสือ
ตำบลเกาะแก้ว 4 หมู่บ้าน ม.2 บ้านตางมาง ม.4 บ้านสองหนอง ม.8 บ้านป่าเวย ม.9 บ้านโพธิ์ศรีธาตุ
ตำบลหมื่นศรี 8 หมู่บ้าน ม.1 บ้านหมื่นศรีน้อย ม.2 บ้านหมื่นศรีกลาง ม.3 บ้านหมื่นศรีใหญ่ ม.4 บ้านเสม็จ ม.5 กุดงิ้ว
ม.6 บ้านศิริพัฒน์ ม.8 บ้านศรีพัฒนา ม.9 บ้านศรีมงคล
ตำบลเสม็จ 7 หมู่บ้าน ม.1 บ้านเสม็จ , ม.2 บ้านหนองม้า , ม.3 บ้านสังแก ม.4 บ้านสองห้อง ม.5 บ้านโนนชัย ม.6 บ้านตาก่ำ
,ม.7 บ้านหนองพรม , หมู่8 บ้านศรีสวัสดิ์
ตำบลสะโน 9 หมู่บ้าน ม.1 บ้านสะโน ,ม.2 บ้านน้ำท่วม , ม.3 บ้านอาเลา ม.4 บ้านจิก ม.5 บ้านแขม
ม.6 บ้านจารย์ ม.7บ้านนายาว ม.8 บ้านหนองบัวลำพุก ,ม.9 บ้านกอไผ่น้อย
ตำบลประดู่ 10 หมู่บ้าน ม.1 บ้านดู่หัวนา ม.2 บ้านโคก ม.3 บ้านขนวน , ม.4 บ้านนาเทิง ม.5 บ้านเปือย
ม.6 บ้านพอก ม.7 บ้านหนองพญา ม.8 บ้านศรีราชา ม.9 บ้านห้วยทุ่ง ม.10 บ้านโนนสำราญ

อำเภอลำดวน 14หมู่บ้าน
ตำบลตะเปียงเตีย-1บ้านตระเปียงเตีย,2บ้านยะสุข,3บ้านจบก,4บ้านสะกร๊อม,5บ้านโคกกระโดน บ้านหนองคู,บ้านหนองเกาะ,บ้านหนองเป็ด,บ้านหนองหาญ
ตำบลโชกเหนือ-1.บ้านโคกสะอาด,2.บ้านโชกเหนือ,3.บ้านภูมสตึง,4.บ้านโคกกล้วย,5.บ้านอำปึล6

อำเภอกาบเชิง 4หมู่บ้าน
ตำบลกาบเชิง-บ้านน้อยร่มเย็น หมู่8
ตำบลด่าน-บ้านหนองสมบูรณ์
ตำบลคูตัน -หมู่1 บ้านคูตัน , หมู่2 บ้านโคกสะอาดจังหวัดศรีสะเกษ-299

ภาพจาก-sisaket.homeland4rent.com


ประกอบด้วย 22 อำเภอ
 เมืองศรีเกษ ,ยางชุมน้อย ,กันทรารมย์ ,กันทรลักษ์ ,ขุขันธ์ ,ไพรบึง ,ปรางค์กู่ ,ขุนหาญ ,ราษีไศล ,อุทุมพรพิสัย ,บึงบูรพ์ ,ห้วยทับทัน ,โนนคูณ ,ศรีรัตนะ ,น้ำเกลี้ยง ,วังหิน ,ภูสิงห์ ,เมืองจันทร์ ,เบญจลักษ์ ,พยุห์ , โพธิ์ศรีสุวรรณ , ศิลาลาด

อำเภอเมือง 8 หมู่บ้าน
ตำบลตาดอบ-หมู่ที่ 1 บ้านตะดอบ,,หมู่ที่ 2 บ้านเปือยใหญ่,หมู่ที่3  บ้านนาสูง,หมู่ที่ 4 บ้านหนองแคน,หมู่ที่ 5 บ้านหนองเทา  ,หมู่ที่ 6บ้านเปือยน้อย,หมู่ที่ 7บ้านโพนงาม,หมู่ที่ 8บ้านไผ่ล้อม

อำเภอปรางค์กู่31หมู่บ้าน
ตำบลกู่-บ้านกู่ บ้านหว้า บ้านไฮน้อย บ้านหนองบัวตาคง บ้านสามขา บ้านกะดึ บ้านกระโพธิ์ บ้านอาต็อง บ้านพอกน้อย บ้านโสน บ้านเกาะ บ้านพอกใหญ่ บ้านม่วงหนองยาว บ้านบ้านกู่ตะวันตก บ้านผือพัฒนา บ้านศรีผไทราษฎร์ บ้านเกะสามัคคี
ตำบล ตูม -หมู่1 บ้านกระโพธิ์ ,หมู่ 5บ้านขี้นาค, หมู่ 6 บ้านขี้นาคน้อย, หมู่ 7 บ้านรงระ, หมู่8 บ้านพล็อง
ตำบล พิมาย- บ้านโนนดั่ง หมู่ 13
ตำบลดู่- หมู่2 บ้านหนองคู หมู่7 บ้านอาวอย หมู่1 บ้านหนองหิน  บ้านดู่กลาง  บ้านดู่เล็ก  บ้านดู่ใหญ่
ตำบลพิมายเหนือ-หมู่6 บ้านไฮ บ้านโพธิ์สามัคคี

อำเภอเมืองจันทร์ 37 หมู่บ้าน
ตำบลเมืองจันทร์-มี20หมู่บ้าน/หมู่1บ้านบก,หมู่2บ้านเมืองจันทร์,หมู่3บ้านโนนกลาง,หมู่4บ้านหนองแคนน้อย,หมู่5บ้านโคก,หมู่6บ้านอีงอย,หมู่7บ้านไผ่,หมู่8บ้านทุ่ม,หมู่10บ้านเก็บงา,หมู่13บ้านโนนสูง,หมู่14บ้านหนองโน,หมู่15บ้านกลาง,หมู่17บ้านกลางคำ,หมู่18บ้านทุ่งสว่าง,หมู่19บ้านม่วงน้อย,หมู่21บ้านสวัสดี,หมู่22บ้านขนวนสมบูรณ์,หมู่23บ้านหุ่งคำ,หมู่24บ้านไผ่น้อย,หมู่25บ้านหนองเรือ
ตำบลตาโกน14หมู่บ้าน-1บ้านตาโกน หมู่1,2บ้านตาโกน หมู่23บ้านวัด หมู่3,4บ้านแดง หมู่4,5บ้านเค็ง หมู่5,6บ้านตาด หมู่6,7บ้านแต้ หมู่7,8บ้านนาแปะ หมู่9,9.บ้านห่อง หมู่10,10.บ้านกระเต็น หมู่11,11.บ้านหนองปลาคูณ หมู่12,12.บ้านตาโกน หมู่13,13 บ้านขยอม หมู่14,14.บ้านหนองหว้าหนองแสตง หมู่15
 ตำบลหนองใหญ่-มี3หมู่บ้าน/หมู่3 บ้านหนองดุม,หมู่6 บ้านป่าอ้น,หมู่7 บ้านเขวา

อำเภอห้วยทับทัน 29หมู่บ้าน
ตำบล ห้วยทับทัน -หมู่2 บ้านบก-พอก ,หมู่3 บ้านกระทุ้ม ,หมู่4 บ้านสร้างเรือ , บ้านหนองสิมใหญ่ ,บ้านหนองมันปลา
ตำบล กล้วยกว้าง -บ้านโนนแดง บ้านโนนสำโรง, บ้านพอกหนองแข้  ,บ้านไฮใหญ่
ตำบล ปราสาท- หมู่1 บ้านกอเลา ,หมู่2 บ้านหนองฮะ ,หมู่3 บ้านขะยูง ,หมู่4 บ้านหนองอาคูณ ,หมู่5 บ้านหว้า ,หมู่6 บ้านอีสร้อย ,หมู่7 บ้านปะโด๊ะ ,หมู่8 บ้านพะเนา , หมู่9บ้านระหุ่ง ,หมู่10 บ้านโนนโก ,หมู่11 บ้านโนนดั่ง ,หมู่12 บ้านหนองนา ,หมู่13 บ้านศาลากัลพฤหษ์ , หมู่14 บ้านโนนลาน,บ้านกะทิ
ตำบล จานแสนไชย-บ้านฟ้าผ่า
ตำบลผักไหม-บ้านกระสังข์,บ้านกระเต็น, บ้านห้วยซันพัฒนา, บ้านหนองลุง

อำเภอพยุห์  26 หมู่บ้าน
ตำบลพรหมสวัสดิ์ -หมู่ 1, หมู่2 ,บ้านสำโรง ,หมู่3 บ้านโคเฒ่า ,หมู่4 บ้านกระหวัน , ,หมู่6 บ้านร่องสะอาด , หมู่7 บ้านหนองยาง ,หมู่9 บ้านหนองรุงน้อย ,หมู่ 10,หมู่11 บ้านโนนเจริญ ,หมู่12 บ้านหนองกระจง ,หมู่13 บ้านร่องสะอาดเหนือ ,หมู่15 บ้านหนองแข้ ,หมู่16 บ้านโนนตับเต่า ,หมู่17 บ้านโนนสามัคคี ,หมู่18 บ้านหนองโสน,หมู่19
ตำบลตำแย หมู่ 3 บ้านขนวน หมู่ 10 บ้านจาน
ตำบล หนองค้า -บ้านหนองค้า, บ้านเสมอใจ ,บ้านหนองสลาม หมู่6 ,บ้านบกหมู่4,บ้านโพธิ์น้อย,บ้านหนองแฮด หมู่5

อำเภอภูสิงห์ -5หมู่บ้าน
ตำบลละลม -บ้านธาตุ บ้านธาตุทอง บ้านโพธิเงิน. บ้านโพธิ์ทอง บ้านโกแดง

อำเภอศรีรัตนะ9หมู่บ้าน
ตำบล ศรีแก้ว-บ้านสำโรงระวี
ตำบลสระเยาว์-หมู่5 บ้านสลับ
ตำบลบ้านตูม-หมู่8 บ้านเสื่องข้าว
ตำบลเสื่องข้าว-หมู่1 บ้านกระหวัน ,หมู่2 บ้านจานบัว ,หมู่4 บ้านโนนแสนคำ ,หมู่14 บ้านตูม,หมู่7 บ้านโนนสว่าง
ตำบลศรีโนนงาม-หมู่10 บ้านสะพุง

อำเภอไพรบึง. 19 หมู่บ้าน
ตำบลโนนปูน -บ้าน.ตาเจา
ตำบลสุขสวัสดิ์ -หมู่1 บ้านเขวา ,หมู่2 บ้านจังเอิญ ,หมู่3 บ้านหนองอิไทย ,หมู่4 บ้านห้วย,  ม.1 บ้านโพนปลัด ม.6 บ้านสลักได ม.8 บ้านพะแวะ ม.12 บ้านพะแวะเหนือ
ตำบลปราสาทเยอ-บ้านปราสาทเยอใต้ ,บ้านประอาง  บ้านเตรี๊ยะ  บ้านพิทักษ์   บ้านหนองพัง
ตำบลดินแดง - หมู่ 2 บ้านโตรย หมู่ 7 บ้านอาหวด บ้านจานกุล หมู่ 8 บ้านสร้างใหญ่ บ้านกระโดน

อำเภอขุขันธ์ 14 หมู่บ้าน
ตำบลลมศักดิ์-บ้านหนองอาทิ บ้านเม็ก บ้านกะเจา บ้านทุ่งศักดิ์
ตำบลตะเคียน- บ้านไผ่ บ้านสวน กระสัง บ้านกะกำ บ้านหว้า บึงน้อย
ตำบลจะกง-บ้านจะกง บ้านเค็ง บ้านอาลัย บ้านตูม

อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  11  หมู่บ้าน
ตำบลหนองม้า-บ้านหนองม้า บ้านกะปิ บ้านสองห้อง
ตำบลเสียว-หมู่4 บ้านหนองผือ หมู่8 บ้านตลาด ,หมู่12 บ้านหนองเรือ ,หมู่14 บ้านจาน
ตำบลผือ-บ้านผือ บ้านหนองผือ บ้านเดื่อ บ้านอาโพน

อำเภอกันทรลักษ์ 18หมู่บ้าน

ตำบลกระแชง 9หมู่บ้าน- บ้านกระแชงเหนือ,ม.2,บ้านกระแชงใต้ ,ม.12บ้านกระแชงพัฒนา,บ้านโนนสมประสงค์  ม.13,ม.16บ้านเขวาเหนือ, ม.17บ้านกระแชงเมืองใหม่,ม.18บ้านกระแชงใหญ่,เขวาหมู่.4 ,หมู่19เขวาใต้,หมู่.20
ตำบลตระกาศ 7หมู่บ้าน- บ้านตระกาศ, บ้านขอนแก่น, บ้านหนองก้อ, หมู่1 บ้านม่วง ,หมู่2 บ้านหนองเกาะ ,หมู่4 บ้านทุ่งกอก ,บ้านบาก
ตำบลหนองหญ้าลาด 2หมู่บ้าน-บ้านแก บ้านก้อ

อำเภอน้ำเกลี้ยง-63 หมู่บ้าน
ตำบลน้ำเกลี้ยง-หมู่1 บ้านน้ำเกลี้ยง ,หมู่2 บ้านหนองนาเวียง ,หมู่4 บ้านวารีรัตน์ ,หมู่6 บ้านลุมภู ,หมู่5บ้านหนองบาง ,หมู่7 บ้านเขิน
ตำบลละเอาะ-หมู่1 บ้านขี้เหล็ก ,หมู่2 บ้านแวด ,หมู่3 บ้านหนองโสน , หมู่4 บ้านพิทักษ์สันติ , หมู่5 บ้านละเอาะ ,หมู่6 บ้านทุ่งสว่าง ,หมู่7 บ้านเตาเหล็ก ,หมู่8 บ้านละเอาะ ,หมู่9 บ้านเชือก ,หมู่9 บ้านโนนตำแย ,หมู่10 บ้านเขวา
ตำบลตองปิด-หมู่1 บ้านยางน้อย ,หมู่2 บ้านงิ้ว , หมู่3 บ้านบาก ,หมู่4 บ้านลุมพุก ,หมู่6 บ้านบัวระรมย์ ,หมู่7 บ้านกะวัน ,หมู่8 บ้านคูวง ,หมู่10 บ้านบอน ,หมู่11 บ้านมิตรเจริญ ,หมู่13 บ้านหนองสิม ,หมู่14 บ้านสบายใต้
ตำบลเขิน-หมู่1 บ้านเขิน ,หมู่2 บ้านโนนหนองสิม ,หมู่3 บ้านเขิน ,หมู่4 บ้านโนนหนองสิม ,หมู่5 บ้านโนนสว่าง ,หมู่6 บ้านไร่เอราวัณ ,หมู่8 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ,หมู่9 บ้านหนองอะโลม ,หมู่10 บ้านโนนไฮ ,หมู่11 บ้านละเอาะ
ตำบลรุ่งระวี-หมู่1 บ้านสบาย ,หมู่3 บ้านโนนงาม ,หมู่4 บ้านหนองพะแนง ,หมู่5 บ้านรุ่ง ,หมู่6 บ้านหนองระไง ,หมู่7 บ้านหนองแคน ,หมู่8 บ้านหนองแลง ,หมู่9 บ้านโนนโพธิ์ ,หมู่10 บ้านโนนไชยงาม , หมู่11 บ้านหนองสบาย ,หมู่12 บ้านกลาง ,หมู่13 บ้านสะเต็ง
ตำบลคูบ-หมู่1 บ้านสร้างแก้ว ,หมู่2 บ้านคูบ ,หมู่3 บ้านเขิน ,หมู่3 บ้านคูบ ,หมู่4 บ้านหนองแวง ,หมู่5 บ้านน้ำเกลี้ยง ,หมู่5 บ้านสะพุง ,หมู่6 บ้านโพนงาม ,หมู่6 บ้านโนนยาง ,หมู่7 บ้านโนนเชียงสี ,หมู่8 บ้านคูมใต้ ,หมู่9 บ้านดวนใหญ่ ,หมู่11 บ้านหนองดินแดง

อำเภอขุนหาญ 19หมู่บ้าน
ตำบลโพธิ์กระสังข์-บ้านตาตา,บ้านซำ
ตำบลโนนสูง- หมู่1บ้านโนนสูง ,หมู่5บ้านกระเจ,า หมู่6บ้านหนองบัว, หมู่7บ้านจะกุด, หมู่9บ้านน้อยแสงตะวัน
ตำบลสวาย-บ้านสวาย,บ้านสนิท,บ้านทับขอน,บ้านท่าคอยนาง,บ้านกระต่ายดอน
ตำบลสิ-บ้านโนนสูง บ้านด่าน บ้านหนองบัว บ้านโนนสว่าง
ตำบลกระหวัน-บ้านจะเนียว บ้านโพธิ์น้อย บ้านตะหลุง

อำเภออุทุมพรพิสัย 9หมู่บ้าน
ตำบลหนองห้าง -1บ้านพงพรต 2บ้านน้อย 3บ้านกระทุ่ม 4บ้านเจียงวงศ์  5บ้านฟ้าผ่า
ตำบลเเขม.-1.บ้านเหงี่ยง-อีทวด 2.บ้านเค็ง 3.บ้านโนนสูง 4.บ้านโนนเเตน
อำเภอราษีไศล 1 หมู่บ้าน
ตำบลหนองอึ่ง-บ้านโต่งโต้นโกทา.
จังหวัดบุรีรัมย์-71

ประกอบด้วย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ,  คูเมือง ,  กระสัง ,    นางรอง ,  หนองกี่ ,  ละหานทราย ,ประโคนชัย ,บ้านกรวด ,พุทไธสง ,ลำปลายมาศ ,สตึก , ปะคำ ,นาโพธิ์ ,  หนองหงส์ ,พลับพลาชัย ,ห้วยราช ,โนนสุวรรณ ,ชำนิ ,  บ้านใหม่ไชยพจน์ ,โนนดินแดง ,     บ้านด่าน , แคนดง , เฉลิมพระเกียรติอำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ 9  หมู่บ้าน
ตำบลสะแกโพรง- บ้าน สมสนุก ม.5 หนองใหญ่
ตำบลเมืองฝาง -บ้านโคกกลาง
ตำบลลุมปุ๊ก-บ้านหนองทะลอก บ้านหนองกุง บ้านทานตะวัน บ้านตะแบก บ้านเสม็ด
ตำบลกลันทา-หมู่5 บ้านท้องเรือ ,

อำเภอสตึก-3หมู่บ้าน
ตำบลหนองใหญ่-บ้านกระทุ่ม
ตำบลชุมแสง -บ้านโคกสิงห์
ตำบลทุงวัง.-บ้านดอนแก้ว.

อำเภอบ้านด่าน- 1หมู่บ้าน
ตำบลโนนขวาง-ม.7 บ้านโนนขวาง

อำเภอพลับพลาชัย  3 หมู่บ้าน
ตำบลจันดุม-หมู่8 บ้านม่วงหวาน ,หมู่15บ้านโคกเจริญ,ม.11 บ้านละลมไผ่

อำเภอประโคนชัย   8 หมู่บ้าน
ตำบลโคกตูม-บ้านโคกรัง
ตำบลไพศาล-บ้านหนองมะเขือ ม.1บ้านหนองเก็ม ม.2
ตำบลหนองบอน-บ้านหนองบอน ตำบลหนองโจรง บ้านห้วยเสลา บ้านหนองเสม็ด...
ตำบลบ้านไทร-หมู่12 บ้านโคกสำโรง

อำเภอหนองกี่29หมู่บ้าน
ตำบลเมืองไผ่-หมู่1 บ้านสระขาม ,หมู่2 บ้านโนนสำราญ ,หมู่3 บ้านหนองไผ่ ,หมู่4 บ้านสระขามใหญ่ ,หมู่5 บ้านนาจาน ,หมู่6 บ้านหนองม่วง ,หมู่7 บ้านห้วยลึก ,หมู่8 บ้านหนองเต่า ,บ้านหนองบอน , หมู่9 บ้านโคกกระชาย ,หมู่10 บ้านเมืองไผ่ , หมู่11 บ้านน้อยพัฒนา ,หมู่12 บ้านโนนรัง ,หมู่13 บ้านหนองไผ่ล้อม , หมู่14 บ้านหนองพันธุ์ลี ,หมู่15 บ้านน้อยหนองแก ,หมู่16 บ้านโนนจันทา ,หมู่17 บ้านดอนอะราง
ตำบลท่าโพธิ์ชัย-หมู่3 บ้านคูขาดน้อย ,หมู่4 บ้านหนองกราด
ตำบลเย้ยปราสาท-หมู่1 บ้านใหญ่ ,หมู่2 บ้านหนองตาดำ ,หมู่3 บ้านหนองตาดำ ,หมู่4 บ้านเมืองแฝก ,หมู่5 บ้านใหญ่หนองตาดำ ,หมู่6 บ้านหนองปรือ , หมู่7 บ้านทุ่งดำรง , หมู่8 บ้านยาง ,หมู่9 บ้านหนองโสน ,หมู่10 บ้านหนองปรือ

อำเภอบ้านด่าน10 หมู่บ้าน
ตำบลบ้านด่าน-หมู่12 บ้านหนองทับ ,หมู่14 บ้านโพธิ์ทอง ,
ตำบลปราสาท -หมู่18 บ้านปลัดปุ๊ก
ตำบลวังเหนือ -หมู่4 บ้านสำโรง ,หมู่5 บ้านปลัดปุ๊ก ,หมู่12 บ้านดงกระทิง หมู่6 บ้านแคน
ตำบลโนนขวาง-หมู่1 บ้านปอหู ,หมู่4 บ้านสำโรง ,หมู่5 บ้านหนองสระ ,

อำเภอกระสัง  4 หมู่บ้าน
ตำบลหนองเต็ง - บ้านโนนแดง ม.2 บ้านละลูน ม.3 บ้านหนองลุมพุก ม.11
ตำบลกันทรารมย์-บ้านโคกใหญ่

อำเภอนางรอง 1 หมู่บ้าน
ตำบลก้านเหลือง- หมู่5 บ้านหนองกก  หมู่4 บ้านหนองปรือ

อำเภอละหานทราย 1 หมู่บ้าน
ตำบลสำโรงใหม่-หมู่7 บ้านน้อยหนองหว้า

อำเภอโนนดินแดง 1 หมู่บ้าน
ตำบลโนนดินแดง- บ้านน้อยสะแกกวน

อำเภอบ้านกรวด 2หมู่บ้าน
ตำบล เขาดินเหนือ -บ้านศรีสุข,บ้านศรีสุขน้อย

จังหวัด.อุบลราชธานี-8

อำเภอน้ำยืน 4 หมู่บ้าน
ตำบลโดมประดิษฐ์ -บ้านโนนสูง บ้านแปดอุ้ม บ้านค้อ บ้านจันลา

อำเภอนาจะหลวย  4 หมู่บ้าน
ตำบลนาจะหลวย-บ้านแก้งเรือง

ตำบลบ้านตูม-บ้านทุ่งเงิน บ้านโนนเจริญ


จังหวัดนครราชสีมา-7

ภาพจาก/http://www.xn--l3cjf8d8bveb.com/ อำเภอหว้ยแถลง 6 หมู่บ้าน
ตำบลหว้ยแถลง-บ้านแสนสุข บ้านสันติสุข บ้านห้วยปอ บ้านพลวงทอง
ตำบลตะโก -หมู่9 บ้านสี่แยก
ตำบลกงรถ-หมู่7 บ้านโคกแค


อำเภอขามสะแกแสง 1 หมู่บ้าน
ตำบลพะงาด-บ้านหนองไอ้เผือก


จังหวัดพิจิตร -1


 อำเภอวชิรบารมี   1หมู่บ้าน
ตำบลบึงบัว-บ้านยางตะพาย


จังหวัดมหาสารคาม-4


อำเภอยางสีสุราช-2 หมู่บ้าน
ตำบลนาภู-บ้านสะเดาหวานหมู่ 3,บ้านสะเดาหวานหมู่ 13

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย-2 หมู่บ้าน
ตำบลเวียงชัย -หมู่2บ้านหนองลุมพุก, หมู่3บ้านหนองระเวียง


จังหวัดปราจีนบุรี-3อำเภอกบินทร์บุรี-2 หมู่บ้าน
ตำบลวังท่าช้าง -บ้านไทรย้อย บ้านคลองมะเดื่อ บ้านโป่งใหญ่


จังหวัดสระแก้ว-2อำเภอตาพระยา-2 หมู่บ้าน
ตำบลตาพระยา-บ้านแก้วเพชรพลอย,บ้านหนองแวง

จังหวัดฉะเชิงเทรา- 2อำเภอสนามชัยเขต   1หมู่บ้าน
ตำบลท่ากระดาน -บ้านเนินหมู่ 2

อำเภอท่าตะเกียบ 1หมู่บ้าน
ตำบลท่าตะเกียบ-บ้านอ่างเตย

จังหวัดชุมพร -1
อำเภอสวี 1 หมู่บ้าน
ตำบล.เขาค่าย-บ้านคลองดินแดงหมู่5


และที่เป็นกลุ่มชุมชนกูยปะปนอยู่ในหมู่บ้านไม่นับรวมเป็นหมู่บ้านแต่ก็ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นเช่นกันเช่นที่

จังหวัดจันทบุรี

อำเภอ.บ่อไร่ ต.ด่านชุมพล บ้านปะเดาประมาณ 20-30 หลังคาเรือน ตำบลหนองบอน ประมาณ 25 หลังคาเรือน

อำเภอแก่งหางแมว มีกระจายทุกตำบลขุนช่อง บ้านโปร่งเกตุ 50% ของชุมชน

จังหวัดจ.ระยอง


มีเกือบทุกอำเภอกระจัดกระจายอยู่ เช่น บ้านอิงดอย หมู่ 4 ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง 15หลังคาเรือน

ม.5 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย45หลังคาเรือน

ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง

บ้านเขาภูดร ต.พวา อ.เขาชะเมา เกือบ 50 หลังคาเรือน

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กูยมหาสารคาม

ชนชาติส่วย กวย กูย ไป อยู่ที่แห่งหนใดก็ยังคงวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่ไว้อย่างเหนียวแน่น และมีอัตตลักษณ์ของชนเผ่า ตลอดมา เช่นเดียวกับ ชนเผ่าส่วย กวย กูย ใน จังหวัดมหาสารคาม


นายทองสา พงสะเดา

นายทองสา พงสะเดา เกิดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2479 อยู่บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 13 บ้านสะเดาหวาน ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้นำหมู่บ้าน(ผู้ใญ่บ้าน สะเดาหวานหมู่ที่ 13 ) เป็นผู้นำชุมชนที่เสียสละ และเป็นผู้นำในการนำชุมชนในการอนุรักษ์ภาษาส่วยที่ใช้สื่อสารตั้งแต่บรรพบุรุษ จนปัจจุบันมิให้สูญหายไปจากชุมชน เป็นผู้มีความสามารถด้าน การประชาสัมพันธ์มีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งกลุ่มพลังมวลชน กลุ่มเยาวชน และกลุ่มแม่บ้านเพื่อการผลิต
ขอบคุณข้อมูลจาก:ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

หมู่บ้านส่วย กวย กูย เบื้องต้นได้แค่นี้จากพี่น้องแซมซาย แต่คิดว่าน่าจะยังมีอีกเยอะ(725)

 จังหวัดสุรินทร์ -345

ประกอบด้วย 17 อำเภอ
เมืองสุรินทร์ ,ชุมพลบุรี ,ท่าตูม ,จอมพระ ,ปราสาท ,กาบเชิง ,รัตนบุรี ,สนม ,ศีขรภูมิ ,สังขะ ,ลำดวน ,สำโรงทาบ ,บัวเชด , พนมดงรัก , ศรีณรงค์ , เขวาสินรินทร์ , โนนนารายณ์ อำเภอเขวาสินรินทร์ 11 หมู่บ้าน
ตำบลบึง-หมู่2 บ้านเฉนียง ,หมู่4 บ้านละเอาะ ,หมู่5 บ้านนางแก้ว ,หมู่6 บ้านสนวน ,หมู่7 บ้านแดง ,หมู่8 บ้านกันตรง , หมู่9 บ้านระโงนกลอย
ตำบลตากูก-หมู่4 บ้านโชค , หมู่5 บ้านสนวน , หมู่6 บ้านตากแดด ,หมู่7 บ้านอาไร

อำเภอเมืองสุรินทร์3 หมู่บ้าน

ตำบลตั้งใจ-หมู่2 บ้านสังแก ,หมู่3 บ้านระกา  หมู่1 บ้านตั้งใจ มี 50 เปอร์เซนต์

ตำบลนาดี-หมู่6 บ้านโคกพระ

อำเภอบัวเชด. 11 หมู่บ้าน

ตำบลอาโพน.- บ้านชำปะโต
ตำบลตาวัง-หมู่1 บ้านตาวัง ,หมู่2 บ้านนา ,หมู่3 บ้านกะเพอโร ,หมู่4 บ้านตะแบง ,หมู่6 บ้านหนองโจงโลง ,หมู่7 บ้านจบก ,หมู่8 บ้านโคกสำโรง ,หมู่9 บ้านหนองเหล็ก

อำเภอพนมดงรัก 2 หมู่บ้าน
ตำบลจีกแดก -บ้านสายกุหลาบ ม 3
ตำบลโคกกลาง -บ้านสระแก้ว


 อำเภอปราสาท  8หมู่บ้าน
ตำบลโชคนาสาม -บ้านพยุงสุขหมู่6  บ้านเจริญสุข หมู่14บางส่วน
ตำบลบ้านไทร  -บ้านโคกวัด
ตำบลโคกสะอาด -บ้านโคกเพชร, บ้านโคกแดง,  บ้านโคกเบง , บ้านกาบกระบือ,บ้านโคกใหญ่

 อำเภอท่าตูม  21หมู่บ้าน
ตำบลกระโพ -หมู่1 บ้านกระโพ ,หมู่2 บ้านกระเจา ,หมู่3 บ้านหนองอีดำ ,หมู่4 บ้านบอน ,หมู่5 บ้านอาคุณ ,หมู่6 บ้านตระมูง ,หมู่7 บ้านจินดา ,หมู่8 บ้านตาทิตย์ ,หมู่10 บ้านโนนโพธิ์ ,หมู่11 บ้านศาลา ,หมู่15 บ้านภูดิน ,หมู่16 บ้านบุรี ,หมู่17 บ้านโคกกุง ,หมู่18 บ้านหินเหล็กไฟ ,หมู่19 บ้านด่าน,20บ้านชะมวง
ตำบลหนองบัว-บ้านหนองบัว

อำเภอสนม 17 หมู่บ้าน

ตำบลสนม-บ.หนองเหล็ก
ตำบลหนองระฆัง -บ้านโนนธาตุ, บ.นาดี,บ.ปะ บ.หนองทิดลา บ. สะทืด
ตำบลนานวน-บ้านหนองคูณ,บ้านโคกกลาง,หมู่1 บ้านนานวน บ้านทิพย์มงคล บ้านหนองตาด บ้านโนนแดง
ตำบลหนองอียอ-บ.หนองอียอ บ.ศิริถาวร หมู่6 บ้านอาเลา
ตำบลแคน-หมู่12 บ้านหนองเหล็ก
ตำบลหัวงัว-หมู่3 บ้านหนองคู

อำเภอศรีณรงค์44หมู่บ้าน
ตำบลแจนแวน-บ้านแจนแวน บ้านเกาะ. บ้านแดง บ้านตะโนน. บ้านสะนวน บ้านสำโรง บ้านสิม บ้านพะเนาว์ บ้านศรีนวล บ้านหม่อนไหมพัฒนา.
ตำบลหนองแวง-หมู่3 บ้านจารย์ ,หมู่4 บ้านหนองคู ,หมู่5 บ้านคูขาด ,หมู่6 บ้านโนนตลาด ,หมู่7 บ้านหนองกราด ,หมู่8 บ้านธาตุทอง ,หมู่9 บ้านกุง ,หมู่10 บ้านโนนคำ บ้านหนองแวง
ตำบลณรงค์-หมู่7 บ้านมหาชัย บ้านณรงค ์ บ้านโสน. บ้านพระโกฏิ บ้านละมงค์. บ้านอาสอน
ตำบลศรีสุข.บ้านโคกอำนวย บ้านลูกควาย บ้านกล้วย บ้านหอก บ้านหนองเรือ บ้านโนง บ้านอัอมแก้ว
ตำบลตรวจ-บ้านตรวจ บ้านมะแซว บ้านฉลีก บ้านใหม่ไทยเจริญ บ้านดู่ บ้านน้อย บ้านพรมคาต บ้านเกาะตรวจ บ้านเที่ยงสูง บ้านเตาแดก บ้านตะแตรว  หมู่13 บ้านโชคชัย

อำเภอศีขรภูมิ 58หมู่บ้าน
ตำบลตรึม- หมู่6 บ้านบ่อน้ำใส หมู่11 บ้านหนองหิน  บ้านหัวแรด  บ้านตรึม  บ้าน.ดู่  บ้าน.อาราง  บ้าน.ทรัพย์โกฏ,หมู่12 บ้านหนองม่วง,บ้านจังเอิด,บ้านสวาย,บ้านบุไพร,บ้านโคกศิลา,บ้านอาวุธ,บ้านบก,บ้านนา
ตำบลแตล- หมู่1 บ้านแตล , หมู่2 บ้านซาด , หมู่3 บ้านหนองท่ม ,หมู่12 บ้านอายอง,หมู่5 บ้านหนองคู , หมู่6 บ้านสังแก ,หมู่7 บ้านสวาย , หมู่8 บ้านนาท่ม , หมู่10 บ้านโนนถ่อน ,หมู่11 บ้านบุละลาย ,หมู่15 บ้านโนนแดง , หมู่17 บ้านกะโพธิ์ , หมู่18 บ้านหนองขวาง , หมู่16 บ้านอายอง
ตำบลหนองบัว- หมู่8 บ้านโพธิ์ ,ม.17บ้านโคกศิลา ,หมู่12 บ้านเมือดแอ,บ้านหนองโดน บ.หนองขนาด บ.สัจจัง บ้าน บัวโล๊ะ,บ้านสลิ
ตำบลคาละแมะ- หมู่1 บ้านคาละแมะ ,หมู่2 บ้านโนนกลาง ,หมู่3 บ้านหัวเข่า ,หมู่4 บ้านหนองคู ,หมู่6 บ้านหนองขาม ,หมู่7 บ้านหนองอีเหลือง , หมู่8 บ้านตลาด , หมู่10 บ้านโสน , หมู่12 บ้านบึงขวาง ,หมู่13 บ้านแจงแวน,บ้านศิริมงคล หมู่ที่15
ตำบลหนองเหล็ก-หมู่13 บ้านโคกลำดวน
ตำบลนารุ่ง-หมู่5 บ้านดู่
ตำบลผักไหม-หมู่12 บ้านก้านเหลือง บ้านดงยาง  บ้านทุ่งรู่ง บ้านทุ่งราม ม.4 บ้านหนองสองห้อง
ตำบลตรมไพร- หมู่1 บ้านตรมไพร  บ้านบึง บ้านตะเคียน

อำเภอสังขะ 4ุ7หมู่บ้าน
ตำบลสังขะ -หมู่6 บ้านแบกจาน , หมู่7 บ้านโดง หมู่1 บ้านเขวา ,หมู่2 บ้านขามน้อย ,หมู่3 บ้านสังขะ , หมู่5บ้านโคกสมบูรณ์,หมู่9 บ้านศรีนวล , หมู่10 บ้านหนองใหญ่ ,หมู่11 บ้านโนนตาแบก
ตำบลขอนแตก-หมู่6 บ้านโคกปรือ, หมู่7 บ้านอาวอก หมู่6 บ้านโคกปรือ, หมู่7 บ้านอาวอก บ้านขอนแตก บ้านตอกตรา บ้านโตงน้อย  บ้านสวาท  บ้านแจงแมง  บ้านหัวกระบือ บ้านหนองมหาดไทย ,บ.ขอนทองพัฒนา
ตำบลพระแก้ว-หมู่1 บ้านแสนกาง ,หมู่4 บ้านพระแก้ว,หมู่11บ้านน้อยพัฒนา,บ้านตะโก,บ้านโคกไม้แดง,บ้านโพธิ์พัฒนา,บ้านนา,บ้านอำปึล
ตำบลกระเทียม--หมู่ 1,2,10,15,17
ตำบลสะกาด-หมู่1 บ้านสะกาด ,หมู่3 บ้านตาโมง ,หมู่4 บ้านนาโต๊ะ ,หมู่5 บ้านหลัก ,หมู่6 บ้านอำปึล ,หมู่8 บ้านสน ,หมู่9 บ้านหนองกรวด ,หมู่10 บ้านหนองปรือ ,หมู่11 บ้านกลองตุง ,หมู่13 บ้านตาโปง,บ้านธรรมราช
ตำบลบ้านชบ-หมู่3 บ้านศาลา
ตำบลบ้านจารย์-บ้านโคกไทร

 อำเภอจอมพระ34หมู่บ้าน
 ตำบลจอมพระ -หมู่ที่1บ้านจอมพระ,หมู่ที่ 2 บ้านหนองขอน,หมู่ที่3บ้านปลาเข็ง,หมู่ที่ 4 บ้านดงบัง,หมู่ที่ 5 บ้านศรีดงบัง,หมู่ที่ 6 บ้านกระทุ่มเกษตร,หมู่ที่ 7 บ้านขาม,หมู่ที่ 8 บ้านโนนสังข์ ,หมู่ที่ 9 บ้านโนกลาง,หมู่ที่ 10 บ้านอาภู,หมู่ที่ 11 บ้านโคกเพร็ค,หมู่ที่ 12 บ้านปะ,หมู่ที่ 13 บ้านศรีจอมพระ,หมู,ที่ 14 บ้านหนองสิม,หมู่ที่ 15 บ้านโคกสะอาด
ตำบลบุแกรง -หมู่1 บ้านบุแกรง ,หมู่2 บ้านประวิทย์ ,หมู่3 บ้านตาบอด , หมู่4 บ้านว่าน ,หมู่5 บ้านอาคต ,หมู่6 บ้านหนองขอนใหญ่ ,หมู่7 บ้านตะเคียน , หมู่8 บ้านขาม , หมู่9 บ้านอาแวะ ,หมู่10 บ้านอาผอ ,หมู่11 บ้านขามใหญ่ ,หมู่12 บ้านเสียงชัย ,หมู่13 บ้านโนนพลวง,หมู่14 บ้านสระตาปาน ,หมู่15 บ้านโนนสวายน้อย 
 ตำบลลุ่มระวี -หมู่5 บ้านคำแสง 
 ตำบลเป็นสุข-หมู่1 บ้านขมิ้น,หมู่6 บ้านขาม

อำเภอสำโรงทาบ 70หมู่บ้าน
ตำบลสำโรงทาบ 12 หมู่บ้าน ม.1 บ้านสำโรงทาบ ม.2 บ้านกุง ม.3 บ้านอาวุธ ม.4 บ้านอาลึ ม.5 บ้านโนนบุรี 
ม.6 บ้านใหม่ศรีสำโรง ม.7 บ้านงิ้ว ม.8 บ้านลำพง ม.9 บ้าน.ตะเคียน ม.10 บ้านห้วยแสงมีบางส่วน
ม.11 บ้านโดด และ ม.12 บ้านตะเคียนพัฒนา 
ตำบลหนองไผ่ล้อม 11 หมู่บ้าน ม.2 บ้านหนองแล้ง ม.3 บ้านหนองหว้า ม.4 บ้านโพธา ม.5 บ้านหนองคู ม.6 บ้านไทร
ม.7 บ้านกระโพธิ์ ม.8 บ้านหนองแคน ม.9 บ้านจังเอิด ม.10 บ้านจังเกา ม.11 บ้านโนนลี และ
ม.13 บ้านหนองคูพัฒนา
ตำบลศรีสุข 8 หมู่บ้าน ม.1 บ้านหนองสระ ,ม.2 บ้านหนองดุม , ม. 3 บ้านหนองเกาะ ,ม.4 บ้านโคกสมบูรณ์ , 
ม. 5 บ้านขาม , ม.6 บ้านสะแบะ ม.7 บ้านอียอ ม.8 บ้านหนองเสือ 
ตำบลเกาะแก้ว 4 หมู่บ้าน ม.2 บ้านตางมาง ม.4 บ้านสองหนอง ม.8 บ้านป่าเวย ม.9 บ้านโพธิ์ศรีธาตุ 
ตำบลหมื่นศรี 8 หมู่บ้าน ม.1 บ้านหมื่นศรีน้อย ม.2 บ้านหมื่นศรีกลาง ม.3 บ้านหมื่นศรีใหญ่ ม.4 บ้านเสม็จ ม.5 กุดงิ้ว
ม.6 บ้านศิริพัฒน์ ม.8 บ้านศรีพัฒนา ม.9 บ้านศรีมงคล 
ตำบลเสม็จ 7 หมู่บ้าน ม.1 บ้านเสม็จ , ม.2 บ้านหนองม้า , ม.3 บ้านสังแก ม.4 บ้านสองห้อง ม.5 บ้านโนนชัย ม.6 บ้านตาก่ำ 
,ม.7 บ้านหนองพรม , หมู่8 บ้านศรีสวัสดิ์
ตำบลสะโน 9 หมู่บ้าน ม.1 บ้านสะโน ,ม.2 บ้านน้ำท่วม , ม.3 บ้านอาเลา ม.4 บ้านจิก ม.5 บ้านแขม 
ม.6 บ้านจารย์ ม.7บ้านนายาว ม.8 บ้านหนองบัวลำพุก ,ม.9 บ้านกอไผ่น้อย
ตำบลประดู่ 10 หมู่บ้าน ม.1 บ้านดู่หัวนา ม.2 บ้านโคก ม.3 บ้านขนวน , ม.4 บ้านนาเทิง ม.5 บ้านเปือย
ม.6 บ้านพอก ม.7 บ้านหนองพญา ม.8 บ้านศรีราชา ม.9 บ้านห้วยทุ่ง ม.10 บ้านโนนสำราญ

อำเภอลำดวน 14หมู่บ้าน
ตำบลตะเปียงเตีย-1บ้านตระเปียงเตีย,2บ้านยะสุข,3บ้านจบก,4บ้านสะกร๊อม,5บ้านโคกกระโดน บ้านหนองคู,บ้านหนองเกาะ,บ้านหนองเป็ด,บ้านหนองหาญ
ตำบลโชกเหนือ-1.บ้านโคกสะอาด,2.บ้านโชกเหนือ,3.บ้านภูมสตึง,4.บ้านโคกกล้วย,5.บ้านอำปึล6

อำเภอกาบเชิง 4หมู่บ้าน
ตำบลกาบเชิง-บ้านน้อยร่มเย็น หมู่8 
ตำบลด่าน-บ้านหนองสมบูรณ์
ตำบลคูตัน -หมู่1 บ้านคูตัน , หมู่2 บ้านโคกสะอาด

จังหวัดศรีสะเกษ-273

ประกอบด้วย 22 อำเภอ
 เมืองศรีเกษ ,ยางชุมน้อย ,กันทรารมย์ ,กันทรลักษ์ ,ขุขันธ์ ,ไพรบึง ,ปรางค์กู่ ,ขุนหาญ ,ราษีไศล ,อุทุมพรพิสัย ,บึงบูรพ์ ,ห้วยทับทัน ,โนนคูณ ,ศรีรัตนะ ,น้ำเกลี้ยง ,วังหิน ,ภูสิงห์ ,เมืองจันทร์ ,เบญจลักษ์ ,พยุห์ , โพธิ์ศรีสุวรรณ , ศิลาลาด


อำเภอเมือง 8 หมู่บ้าน


ตำบลตาดอบ-หมู่ที่ 1 บ้านตะดอบ,,หมู่ที่ 2 บ้านเปือยใหญ่,หมู่ที่3  บ้านนาสูง,หมู่ที่ 4 บ้านหนองแคน,หมู่ที่ 5 บ้านหนองเทา  ,หมู่ที่ 6บ้านเปือยน้อย,หมู่ที่ 7บ้านโพนงาม,หมู่ที่ 8บ้านไผ่ล้อม

อำเภอปรางค์กู่30หมู่บ้าน
ตำบล กู่-ตำบลกู่-บ้านกู่ บ้านหว้า บ้านไฮน้อย บ้านหนองบัวตาคง บ้านสามขา บ้านกะดึ บ้านกระโพธิ์ บ้านอาต็อง บ้านพอกน้อย บ้านโสน บ้านเกาะ บ้านพอกใหญ่ บ้านม่วงหนองยาว บ้านบ้านกู่ตะวันตก บ้านผือพัฒนา บ้านศรีผไทราษฎร์ บ้านเกะสามัคคี
ตำบล ตูม -หมู่1 บ้านกระโพธิ์ ,หมู่ 5บ้านขี้นาค, หมู่ 6 บ้านขี้นาคน้อย, หมู่ 7 บ้านรงระ, หมู่8 บ้านพล็อง
ตำบล พิมาย- บ้านโนนดั่ง หมู่ 13
ตำบลดู่- หมู่2 บ้านหนองคู หมู่7 บ้านอาวอย หมู่1 บ้านหนองหิน  บ้านดู่กลาง  บ้านดู่เล็ก  บ้านดู่ใหญ่
ตำบลพิมายเหนือ-หมู่6 บ้านไฮ

อำเภอเมืองจันทร์ 37 หมู่บ้าน
ตำบลเมืองจันทร์-มี20หมู่บ้าน/หมู่1บ้านบก,หมู่2บ้านเมืองจันทร์,หมู่3บ้านโนนกลาง,หมู่4บ้านหนองแคนน้อย,หมู่5บ้านโคก,หมู่6บ้านอีงอย,หมู่7บ้านไผ่,หมู่8บ้านทุ่ม,หมู่10บ้านเก็บงา,หมู่13บ้านโนนสูง,หมู่14บ้านหนองโน,หมู่15บ้านกลาง,หมู่17บ้านกลางคำ,หมู่18บ้านทุ่งสว่าง,หมู่19บ้านม่วงน้อย,หมู่21บ้านสวัสดี,หมู่22บ้านขนวนสมบูรณ์,หมู่23บ้านหุ่งคำ,หมู่24บ้านไผ่น้อย,หมู่25บ้านหนองเรือ
ตำบลตาโกน14หมู่บ้าน-1บ้านตาโกน หมู่1,2บ้านตาโกน หมู่23บ้านวัด หมู่3,4บ้านแดง หมู่4,5บ้านเค็ง หมู่5,6บ้านตาด หมู่6,7บ้านแต้ หมู่7,8บ้านนาแปะ หมู่9,9.บ้านห่อง หมู่10,10.บ้านกระเต็น หมู่11,11.บ้านหนองปลาคูณ หมู่12,12.บ้านตาโกน หมู่13,13 บ้านขยอม หมู่14,14.บ้านหนองหว้าหนองแสตง หมู่15
 ตำบลหนองใหญ่-มี3หมู่บ้าน/หมู่3 บ้านหนองดุม,หมู่6 บ้านป่าอ้น,หมู่7 บ้านเขวา

อำเภอห้วยทับทัน 27หมู่บ้าน
ตำบล ห้วยทับทัน -หมู่2 บ้านบก-พอก ,หมู่3 บ้านกระทุ้ม ,หมู่4 บ้านสร้างเรือ , บ้านหนองสิมใหญ่ ,
ตำบล กล้วยกว้าง -บ้านโนนแดง บ้านโนนสำโรง, บ้านพอกหนองแข้  ,บ้านไฮใหญ่
ตำบล ปราสาท- หมู่1 บ้านกอเลา ,หมู่2 บ้านหนองฮะ ,หมู่3 บ้านขะยูง ,หมู่4 บ้านหนองอาคูณ ,หมู่5 บ้านหว้า ,หมู่6 บ้านอีสร้อย ,หมู่7 บ้านปะโด๊ะ ,หมู่8 บ้านพะเนา , หมู่9บ้านระหุ่ง ,หมู่10 บ้านโนนโก ,หมู่11 บ้านโนนดั่ง ,หมู่12 บ้านหนองนา ,หมู่13 บ้านศาลากัลพฤหษ์ , หมู่14 บ้านโนนลาน
ตำบล จานแสนไชย-บ้านฟ้าผ่า
ตำบลผักไหม-บ้านกระสังข์,บ้านกระเต็น, บ้านห้วยซันพัฒนา, บ้านหนองลุง

อำเภอพยุห์  26 หมู่บ้าน
ตำบลพรหมสวัสดิ์ -หมู่ 1, หมู่2 ,บ้านสำโรง ,หมู่3 บ้านโคเฒ่า ,หมู่4 บ้านกระหวัน , ,หมู่6 บ้านร่องสะอาด , หมู่7 บ้านหนองยาง ,หมู่9 บ้านหนองรุงน้อย ,หมู่ 10,หมู่11 บ้านโนนเจริญ ,หมู่12 บ้านหนองกระจง ,หมู่13 บ้านร่องสะอาดเหนือ ,หมู่15 บ้านหนองแข้ ,หมู่16 บ้านโนนตับเต่า ,หมู่17 บ้านโนนสามัคคี ,หมู่18 บ้านหนองโสน,หมู่19
ตำบลตำแย หมู่ 3 บ้านขนวน หมู่ 10 บ้านจาน
ตำบล หนองค้า -บ้านหนองค้า, บ้านเสมอใจ ,บ้านหนองสลาม หมู่6 ,บ้านบกหมู่4,บ้านโพธิ์น้อย,บ้านหนองแฮด หมู่5

อำเภอภูสิงห์ -5หมู่บ้าน
ต.ละลม -บ้านธาตุ บ้านธาตุทอง บ้านโพธิเงิน. บ้านโพธิ์ทอง บ้านโกแดง

อำเภอศรีรัตนะ9หมู่บ้าน
ตำบล ศรีแก้ว-บ้านสำโรงระวี
ตำบลสระเยาว์-หมู่5 บ้านสลับ
ตำบลบ้านตูม-หมู่8 บ้านเสื่องข้าว
ตำบลเสื่องข้าว-หมู่1 บ้านกระหวัน ,หมู่2 บ้านจานบัว ,หมู่4 บ้านโนนแสนคำ ,หมู่14 บ้านตูม,หมู่7 บ้านโนนสว่าง
ตำบลศรีโนนงาม-หมู่10 บ้านสะพุง

อำเภอไพรบึง. 15 หมู่บ้าน
ตำบลโนนปูน -บ้าน.ตาเจา
ตำบลสุขสวัสดิ์ -หมู่1 บ้านเขวา ,หมู่2 บ้านจังเอิญ ,หมู่3 บ้านหนองอิไทย ,หมู่4 บ้านห้วย
ตำบลปราสาทเยอ-บ้านปราสาทเยอใต้ ,บ้านประอาง  บ้านเตรี๊ยะ  บ้านพิทักษ์   บ้านหนองพัง
ตำบลดินแดง - หมู่ 2 บ้านโตรย หมู่ 7 บ้านอาหวด บ้านจานกุล หมู่ 8 บ้านสร้างใหญ่ บ้านกระโดน

อำเภอขุขันธ์ 13 หมู่บ้าน
ตำบลลมศักดิ์-บ้านหนองอาทิ บ้านเม็ก บ้านกะเจา
ตำบลตะเคียน- บ้านไผ่ บ้านสวน กระสัง บ้านกะกำ บ้านหว้า บึงน้อย
ตำบลจะกง-บ้านจะกง บ้านเค็ง บ้านอาลัย บ้านตูม


อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  11  หมู่บ้าน
ตำบลหนองม้า-บ้านหนองม้า บ้านกะปิ บ้านสองห้อง
ตำบลเสียว-หมู่4 บ้านหนองผือ หมู่8 บ้านตลาด ,หมู่12 บ้านหนองเรือ ,หมู่14 บ้านจาน
ตำบลผือ-บ้านผือ บ้านหนองผือ บ้านเดื่อ บ้านอาโพน

อำเภอกันทรลักษ์ 18หมู่บ้าน

ตำบลกระแชง 9หมู่บ้าน- บ้านกระแชงเหนือ,ม.2,บ้านกระแชงใต้ ,ม.12บ้านกระแชงพัฒนา,บ้านโนนสมประสงค์  ม.13,ม.16บ้านเขวาเหนือ, ม.17บ้านกระแชงเมืองใหม่,ม.18บ้านกระแชงใหญ่,เขวาหมู่.4 ,หมู่19เขวาใต้,หมู่.20
ตำบลตระกาศ 7หมู่บ้าน- บ้านตระกาศ, บ้านขอนแก่น, บ้านหนองก้อ, หมู่1 บ้านม่วง ,หมู่2 บ้านหนองเกาะ ,หมู่4 บ้านทุ่งกอก ,บ้านบาก
ตำบลหนองหญ้าลาด 2หมู่บ้าน-บ้านแก บ้านก้อ

อำเภอน้ำเกลี้ยง-63 หมู่บ้าน
ตำบลน้ำเกลี้ยง-หมู่1 บ้านน้ำเกลี้ยง ,หมู่2 บ้านหนองนาเวียง ,หมู่4 บ้านวารีรัตน์ ,หมู่6 บ้านลุมภู ,หมู่5บ้านหนองบาง ,หมู่7 บ้านเขิน
ตำบลละเอาะ-หมู่1 บ้านขี้เหล็ก ,หมู่2 บ้านแวด ,หมู่3 บ้านหนองโสน , หมู่4 บ้านพิทักษ์สันติ , หมู่5 บ้านละเอาะ ,หมู่6 บ้านทุ่งสว่าง ,หมู่7 บ้านเตาเหล็ก ,หมู่8 บ้านละเอาะ ,หมู่9 บ้านเชือก ,หมู่9 บ้านโนนตำแย ,หมู่10 บ้านเขวา ,
ตำบลตองปิด-หมู่1 บ้านยางน้อย ,หมู่2 บ้านงิ้ว , หมู่3 บ้านบาก ,หมู่4 บ้านลุมพุก ,หมู่6 บ้านบัวระรมย์ ,หมู่7 บ้านกะวัน ,หมู่8 บ้านคูวง ,หมู่10 บ้านบอน ,หมู่11 บ้านมิตรเจริญ ,หมู่13 บ้านหนองสิม ,หมู่14 บ้านสบายใต้
ตำบลเขิน-หมู่1 บ้านเขิน ,หมู่2 บ้านโนนหนองสิม ,หมู่3 บ้านเขิน ,หมู่4 บ้านโนนหนองสิม ,หมู่5 บ้านโนนสว่าง ,หมู่6 บ้านไร่เอราวัณ ,หมู่8 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ,หมู่9 บ้านหนองอะโลม ,หมู่10 บ้านโนนไฮ ,หมู่11 บ้านละเอาะ
ตำบลรุ่งระวี-หมู่1 บ้านสบาย ,หมู่3 บ้านโนนงาม ,หมู่4 บ้านหนองพะแนง ,หมู่5 บ้านรุ่ง ,หมู่6 บ้านหนองระไง ,หมู่7 บ้านหนองแคน ,หมู่8 บ้านหนองแลง ,หมู่9 บ้านโนนโพธิ์ ,หมู่10 บ้านโนนไชยงาม , หมู่11 บ้านหนองสบาย ,หมู่12 บ้านกลาง ,หมู่13 บ้านสะเต็ง
ตำบลคูบ-หมู่1 บ้านสร้างแก้ว ,หมู่2 บ้านคูบ ,หมู่3 บ้านเขิน ,หมู่3 บ้านคูบ ,หมู่4 บ้านหนองแวง ,หมู่5 บ้านน้ำเกลี้ยง ,หมู่5 บ้านสะพุง ,หมู่6 บ้านโพนงาม ,หมู่6 บ้านโนนยาง ,หมู่7 บ้านโนนเชียงสี ,หมู่8 บ้านคูมใต้ ,หมู่9 บ้านดวนใหญ่ ,หมู่11 บ้านหนองดินแดง

อำเภอขุนหาญ 2 หมู่บ้าน
 ตำบลโพธิ์กระสังข์-บ้านตาตา,บ้านซำ

อำเภออุทุมพรพิสัย 9หมู่บ้าน
ตำบลหนองห้าง -1บ้านพงพรต 2บ้านน้อย 3บ้านกระทุ่ม 4บ้านเจียงวงศ์  5บ้านฟ้าผ่า
ตำบลเเขม.-1.บ้านเหงี่ยง-อีทวด 2.บ้านเค็ง 3.บ้านโนนสูง 4.บ้านโนนเเตน

จ.บุรีรัมย์-70

ประกอบด้วย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ,  คูเมือง ,  กระสัง ,    นางรอง ,  หนองกี่ ,  ละหานทราย ,ประโคนชัย ,บ้านกรวด ,พุทไธสง ,ลำปลายมาศ ,สตึก , ปะคำ ,นาโพธิ์ ,  หนองหงส์ ,พลับพลาชัย ,ห้วยราช ,โนนสุวรรณ ,ชำนิ ,  บ้านใหม่ไชยพจน์ ,โนนดินแดง ,     บ้านด่าน , แคนดง , เฉลิมพระเกียรติ
https://sites.google.com/site/buriramot/

 อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ 9  หมู่บ้าน
ตำบลสะแกโพรง- บ้าน สมสนุก ม.5 หนองใหญ่
ตำบลเมืองฝาง -บ้านโคกกลาง 
ตำบลลุมปุ๊ก-บ้านหนองทะลอก บ้านหนองกุง บ้านทานตะวัน บ้านตะแบก บ้านเสม็ด
ตำบลกลันทา-หมู่5 บ้านท้องเรือ ,

อำเภอสตึก-3หมู่บ้าน
ตำบลหนองใหญ่-บ้านกระทุ่ม 
ตำบลชุมแสง -บ้านโคกสิงห์ 
ตำบลทุงวัง.-บ้านดอนแก้ว.

อำเภอบ้านด่าน- 1หมู่บ้าน
ตำบลโนนขวาง-ม.7 บ้านโนนขวาง

อำเภอพลับพลาชัย  3 หมู่บ้าน
ตำบลจันดุม-หมู่8 บ้านม่วงหวาน ,หมู่15บ้านโคกเจริญ,ม.11 บ้านละลมไผ่

อำเภอประโคนชัย   8 หมู่บ้าน
ตำบลโคกตูม-บ้านโคกรัง
ตำบลไพศาล-บ้านหนองมะเขือ ม.1บ้านหนองเก็ม ม.2
ตำบลหนองบอน-บ้านหนองบอน ตำบลหนองโจรง บ้านห้วยเสลา บ้านหนองเสม็ด...
ตำบลบ้านไทร-หมู่12 บ้านโคกสำโรง

อำเภอหนองกี่29หมู่บ้าน
ตำบลเมืองไผ่-หมู่1 บ้านสระขาม ,หมู่2 บ้านโนนสำราญ ,หมู่3 บ้านหนองไผ่ ,หมู่4 บ้านสระขามใหญ่ ,หมู่5 บ้านนาจาน ,หมู่6 บ้านหนองม่วง ,หมู่7 บ้านห้วยลึก ,หมู่8 บ้านหนองเต่า ,บ้านหนองบอน , หมู่9 บ้านโคกกระชาย ,หมู่10 บ้านเมืองไผ่ , หมู่11 บ้านน้อยพัฒนา ,หมู่12 บ้านโนนรัง ,หมู่13 บ้านหนองไผ่ล้อม , หมู่14 บ้านหนองพันธุ์ลี ,หมู่15 บ้านน้อยหนองแก ,หมู่16 บ้านโนนจันทา ,หมู่17 บ้านดอนอะราง
ตำบลท่าโพธิ์ชัย-หมู่3 บ้านคูขาดน้อย ,หมู่4 บ้านหนองกราด
ตำบลเย้ยปราสาท-หมู่1 บ้านใหญ่ ,หมู่2 บ้านหนองตาดำ ,หมู่3 บ้านหนองตาดำ ,หมู่4 บ้านเมืองแฝก ,หมู่5 บ้านใหญ่หนองตาดำ ,หมู่6 บ้านหนองปรือ , หมู่7 บ้านทุ่งดำรง , หมู่8 บ้านยาง ,หมู่9 บ้านหนองโสน ,หมู่10 บ้านหนองปรือ

อำเภอบ้านด่าน10 หมู่บ้าน
ตำบลบ้านด่าน-หมู่12 บ้านหนองทับ ,หมู่14 บ้านโพธิ์ทอง ,
ตำบลปราสาท -หมู่18 บ้านปลัดปุ๊ก
ตำบลวังเหนือ -หมู่4 บ้านสำโรง ,หมู่5 บ้านปลัดปุ๊ก ,หมู่12 บ้านดงกระทิง หมู่6 บ้านแคน
ตำบลโนนขวาง-หมู่1 บ้านปอหู ,หมู่4 บ้านสำโรง ,หมู่5 บ้านหนองสระ ,

อำเภอกระสัง  3 หมู่บ้าน
ตำบลหนองเต็ง - บ้านโนนแดง ม.2 บ้านละลูน ม.3 บ้านหนองลุมพุก ม.11

อำเภอนางรอง 1 หมู่บ้าน
ตำบลก้านเหลือง- หมู่5 บ้านหนองกก  หมู่4 บ้านหนองปรือ

อำเภอละหานทราย 1 หมู่บ้าน
ตำบลสำโรงใหม่-หมู่7 บ้านน้อยหนองหว้า 

อำเภอโนนดินแดง 1 หมู่บ้าน

ตำบลโนนดินแดง- บ้านน้อยสะแกกวน

อำเภอบ้านกรวด 2หมู่บ้าน

ตำบล เขาดินเหนือ -บ้านศรีสุข,บ้านศรีสุขน้อย 

จังหวัด.อุบลราชธานี-8


อำเภอน้ำยืน 4 หมู่บ้าน
ตำบลโดมประดิษฐ์ -บ้านโนนสูง บ้านแปดอุ้ม บ้านค้อ บ้านจันลา

อำเภอนาจะหลวย  4 หมู่บ้าน
ตำบลนาจะหลวย-บ้านแก้งเรือง

ตำบลบ้านตูม-บ้านทุ่งเงิน บ้านโนนเจริญ


จังหวัดนครราชสีมา-7


 อำเภอหว้ยแถลง 6 หมู่บ้าน

ตำบลหว้ยแถลง-บ้านแสนสุข บ้านสันติสุข บ้านห้วยปอ บ้านพลวงทอง 
ตำบลตะโก -หมู่9 บ้านสี่แยก
ตำบลกงรถ-หมู่7 บ้านโคกแค


อำเภอขามสะแกแสง หมู่บ้าน

ตำบลพะงาด-บ้านหนองไอ้เผือก

จังหวัดพิจิตร -1


 อำเภอวชิรบารมี   1หมู่บ้าน
ตำบลบึงบัว-บ้านยางตะพาย


จังหวัดมหาสารคาม-4

อำเภอยางสีสุราช-2 หมู่บ้าน
ตำบลนาภู-บ้านสะเดาหวานหมู่ 3,บ้านสะเดาหวานหมู่ 13


อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย-2 หมู่บ้าน
ตำบลเวียงชัย -หมู่2บ้านหนองลุมพุก, หมู่3บ้านหนองระเวียง

จังหวัดปราจีนบุรี-3
อำเภอกบินทร์บุรี
ตำบลวังท่าช้าง -บ้านไทรย้อย บ้านคลองมะเดื่อ บ้านโป่งใหญ่ 


จังหวัดสระแก้ว-2
อำเภอตาพระยา 
ตำบลตาพระยา-บ้านแก้วเพชรพลอย,บ้านหนองแวง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา- 2

อำเภอสนามชัยเขต   1หมู่บ้าน
ตำบลท่ากระดาน -บ้านเนินหมู่ 2
อำเภอท่าตะเกียบ 1หมู่บ้าน
ตำบลท่าตะเกียบ-บ้านอ่างเตยและที่เป็นกลุ่มชุมชนกูยปะปนอยู่ในหมู่บ้านไม่นับรวมเป็นหมู่บ้านแต่ก็ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นเช่นกัน

จังหวัดจันทบุรี

อำเภอ.บ่อไร่ ต.ด่านชุมพล บ้านปะเดาประมาณ 20-30 หลังคาเรือน ตำบลหนองบอน ประมาณ 25 หลังคาเรือน 

อำเภอแก่งหางแมว มีกระจายทุกตำบลขุนช่อง บ้านโปร่งเกตุ 50% ของชุมชน

จังหวัดจ.ระยอง


มีเกือบทุกอำเภอกระจัดกระจายอยู่ เช่น บ้านอิงดอย หมู่ 4 ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง 15หลังคาเรือน

ม.5 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย45หลังคาเรือน

ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง

บ้านเขาภูดร ต.พวา อ.เขาชะเมา เกือบ 50 หลังคาเรือน

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

จุงกะแซมซายกูยขร็อบหนะ  แซมซายกูยโมไฮ กู บวนเหนีย นึ้ วันนี้ผมจะขอรบกวนพี่น้องในกลุ่มช่วยให้ข้อมูลกลุ่มพี่น้องกูยเราว่าอาศัยอยู่ ณ บ้านใด บ้างในแต่ละ ตำบล อำเภอ จังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ เอาเฉพาะหมู่บ้านกูยล้วน หรือไม่ก็มีเปอร์เซนต์มากกว่า ถ้าระบุได้จะดีมาก เพื่อเราจะได้รู้ว่าพี่น้องกูยเรามีถิ่นฐานที่แห่งใดบ้าง ผมอยากรวบรวมให้ครบทุกจังหวัดที่มีพี่น้องกูยอาศัยอยู่ (ขึ้้นอยู่กับความกรุณาของพี่น้องที่จะให้ข้อมูลด้วย)และจะนำมาเผยแพร่ให้พีน้องทราบเป็นระยะอันนี้ที่ทำไม่มีเจตนาเชิงพานิชย์นะครับ  ผมอยากทราบข้อมูลของชาติพันธุ์กูยของเราเฉยๆแต่ถ้าใครจะนำไปใช้ก็แล้วแต่  และหากว่าพี่น้องคิดว่ามีประโยชน์บ้างก็ต้องขอรบกวนนะครับ( เผื่อหลงทางเราจะได้ไม่อดข้าว เพราะผมเชื่อว่าพี่น้องเราเป็นผู้มากด้วยจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่แล้ว) โดยผมจะเริ่มต้นด้วยตำบลที่มีผมข้อมูลมากที่สุด(เพราะอยู่ ใกล้ตัวที่สุดและมีข้อมูลแค่นี้จริงๆ)และต่อด้วยศรีขรภูมิ ด้วยเห็นว่ามีพี่น้องกูยอาศัยเป็นจำนวนมาก ถ้าพี่น้องกูยท้องที่ อื่นท่านใดมีข้อมูลที่พร้อมมูล ก่อน ก็เชิญลงรายละเอียดได้เลยนะครับ ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูง
อำเภอเขวาสินรินทร์
ตำบลเขวาสินรินทร์- หมู่1 บ้านเขาสินรินทร์ ,หมู่2 บ้านเขาสินรินทร์ , หมู่3 บ้านโชค , หมู่4 บ้านห้วยแรด , หมู่5 บ้านสะดอ , หมู่7 บ้านนาโพธิ์ , หมู่8 บ้านนาตัง , หมู่9 บ้านนาตัง , หมู่10 บ้านตะแบกใหญ่
ตำบลบึง-หมู่1 บ้านบึง , หมู่2 บ้านเฉนียง , หมู่3 บ้านตาโหมก , หมู่4 บ้านละเอาะ , หมู่5 บ้านนางแก้ว , หมู่6 บ้านสนวน , หมู่7 บ้านแดง , หมู่8 บ้านกันตรง , หมู่9 บ้านระโงนกลอย ,หมู่10 บ้านห้วยระวี
    โซะกูย- หมู่2 บ้านเฉนียง ,หมู่4 บ้านละเอาะ ,หมู่5 บ้านนางแก้ว ,หมู่6 บ้านสนวน ,หมู่7 บ้านแดง ,หมู่8 บ้านกันตรง , หมู่9 บ้านระโงนกลอย 

ตำบลตากูก-หมู่1 บ้านตากูก ,หมู่2 บ้านตากูก , หมู่3 บ้านตากูก , หมู่4 บ้านโชค , หมู่5 บ้านสนวน , หมู่6 บ้านตากแดด ,หมู่7 บ้านอาไร ,หมู่8 บ้านอำปึล ,หมู่9 บ้านอำปึล , หมู่13 บ้านหนองโพธิ์
       โซะกูย-หมู่4 บ้านโชค , หมู่5 บ้านสนวน , หมู่6 บ้านตากแดด ,หมู่7 บ้านอาไร 

ตำบลปราสาททอง-หมู่1 บ้านฉันเพล ,หมู่3 บ้านพเนาว์ , หมู่5 บ้านหนองไซร์ ,หมู่6 บ้านสามโค ,หมู่7 บ้านตาปุด ,หมู่8 บ้านแสรออ ,หมู่9 บ้านใหม่ , หมู่10 บ้านระไซร์ , หมู่11 บ้านตาสอน ,หมู่12 บ้านโพธิ์น้อย

ตำบลบ้านแร่-หมู่1 บ้านแร่ , หมู่2 บ้านพระปืด , หมู่3 บ้านอากลัว , หมู่4 บ้านจบก , หมู่5 บ้านกันเตรียง , หมู่6 บ้านบึง , หมู่7 บ้านภูดิน

อำเภอศีขรภูมิ
ตำบลระแงง-หมู่1 บ้านปราสาท ,หมู่4 บ้านสำโรง ,หมู่5 บ้านโตนด ,หมู่6 บ้านระเวียง , หมู่7 บ้านยางเตี้ย , หมู่9 บ้านกางของ ,หมู่18 บ้านหนองหว้า

ตำบลตรึม- หมู่2 บ้านหนองกุดทอง , หมู่3 บ้านหนองท่ม ,หมู่4 บ้านกาเจาะ ,หมู่5 บ้านหัวแรด , หมู่6 บ้านบ่อน้ำใส , หมู่7 บ้านนา ,หมู่8 บ้านอาวุธ , หมู่9 บ้านจังเอิด ,หมู่10 บ้านสวาย , หมู่11 บ้านหนองหิน ,หมู่12 บ้านหนองม่วง , หมู่13 บ้านบก , หมู่14 บ้านบุไพร , หมู่15 บ้านทรัพย์โกฏิ 
 โซะกูย-หมู่15 บ้านทรัพย์โกฏิ 
ตำบลจารพัต-หมู่1 บ้านจารพัตร , หมู่2 บ้านระกา , หมู่3 บ้านสะดอ , หมู่4 บ้านเปรียง , หมู่5 บ้านพันษี , หมู่6 บ้านตะแบก , หมู่7 บ้านไทร ,หมู่8 บ้านกันจาน ,หมู่9 บ้านพม่า ,หมู่10 บ้านจะลง ,หมู่11 บ้านกระพี้ , หมู่12 บ้านโคกเจริญ ,หมู่13 บ้านหนองปรือ , หมู่14 บ้านโสภาเปรียง , หมู่15 บ้านโคกคลา

ตำบลยาง-หมู่1 บ้านยาง , หมู่2 บ้านอนันต์ , หมู่3 บ้านอะเสก , หมู่4 บ้านตาพรหม ,หมู่5 บ้านหนองเหล็ก , หมู่6 บ้านศรีตะวัน ,หมู่7 บ้านโนนแดง , หมู่9 บ้านศิริ , หมู่10 บ้านดงน้อย ,หมู่11 บ้านจะลง , หมู่13 บ้านทุ่งมน ,หมู่14 บ้านกระชาย ,หมู่15 บ้านตลาดกะลัน ,หมู่16 บ้านกะลัน , หมู่17 บ้านอาเกียง

ตำบลแตล- หมู่1 บ้านแตล , หมู่2 บ้านซาด , หมู่3 บ้านหนองท่ม ,หมู่4 บ้านประทุน ,หมู่5 บ้านหนองคู , หมู่6 บ้านสังแก ,หมู่7 บ้านสวาย , หมู่8 บ้านนาท่ม , หมู่9 บ้านโนนแคน ,หมู่10 บ้านโนนถ่อน ,หมู่11 บ้านบุละลาย , หมู่13 บ้านอาวุธ , หมู่14 บ้านโนนจารย์ , หมู่15 บ้านโนนแดง , หมู่17 บ้านกะโพธิ์ , หมู่18 บ้านหนองขวาง , หมู่21 บ้านห้วยเจริญ
โซะกูย- หมู่1 บ้านแตล , หมู่2 บ้านซาด , หมู่3 บ้านหนองท่ม ,หมู่4 บ้านประทุน ,หมู่5 บ้านหนองคู , หมู่6 บ้านสังแก ,หมู่7 บ้านสวาย , หมู่8 บ้านนาท่ม , หมู่10 บ้านโนนถ่อน ,หมู่11 บ้านบุละลาย ,หมู่15 บ้านโนนแดง , หมู่17 บ้านกะโพธิ์ , หมู่18 บ้านหนองขวาง , หมู่21 บ้านห้วยเจริญ

ตำบลหนองบัว- หมู่1 บ้านหนองจิก , หมู่2 บ้านหนองบัว ,หมู่3 บ้านหนองกุง ,หมู่4 บ้านบุกันแทน ,หมู่6 บ้านสัจจัง , หมู่7 บ้านหนองแต้ , หมู่8 บ้านโพธิ์ , หมู่9 บ้านบัวโละ , หมู่10 บ้านหนองโดน ,หมู่11 บ้านโนนเพ็ก , หมู่12 บ้านเมือดแอ , หมู่15 บ้านหนองแฝก , หมู่16 บ้านสลิด,ม.17บ้านโคกศิลา 
โซะกูย-หมู่8 บ้านโพธิ์ ,ม.17บ้านโคกศิลา ,หมู่12 บ้านเมือดแอ 

ตำบลคาละแมะ- หมู่1 บ้านคาละแมะ ,หมู่2 บ้านโนนกลาง ,หมู่3 บ้านหัวเข่า ,หมู่4 บ้านหนองคู ,หมู่5 บ้านหนองจอก , หมู่6 บ้านหนองขาม ,หมู่7 บ้านหนองอีเหลือง , หมู่8 บ้านตลาด , หมู่9 บ้านหนองอีเลิง , หมู่10 บ้านโสน , หมู่11 บ้านหนองกุง ,หมู่12 บ้านบึงขวาง ,หมู่13 บ้านแจงแวน , หมู่14 บ้านนามุก

โซะกูย-หมู่1 บ้านคาละแมะ ,หมู่2 บ้านโนนกลาง ,หมู่3 บ้านหัวเข่า ,หมู่4 บ้านหนองคู ,หมู่6 บ้านหนองขาม ,หมู่7 บ้านหนองอีเหลือง , หมู่8 บ้านตลาด , หมู่10 บ้านโสน , หมู่12 บ้านบึงขวาง ,หมู่13 บ้านแจงแวน,บ้านศิริมงคล หมู่ที่๑๕ 

ตำบลหนองเหล็ก-หมู่1 บ้านจารย์ , หมู่2 บ้านสะเดา , หมู่4 บ้านตะโนน , หมู่5 บ้านหนองเหล็ก , หมู่7 บ้านลุมพุก , หมู่8 บ้านกระดาน ,หมู่10 บ้านสวาย , หมู่11 บ้านไทร , หมู่12 บ้านปะนอยไถง , หมู่13 บ้านโคกลำดวน , หมู่16 บ้านหนองดุม , หมู่17 บ้านยะยาน
โซะกูย-หมู่13 บ้านโคกลำดวน 

ตำบลหนองขวาว-หมู่1 บ้านโนนสวรรค์ , หมู่3 บ้านมะเขือ , หมู่4 บ้านขะเนก , หมู่5 บ้านกรวด , หมู่9 บ้านแก๊ะ , หมู่10 บ้านหนองเหล็ก , หมู่11 บ้านสระใหญ่ , หมู่12 บ้านหนองขวาว , หมู่13 บ้านโนนดุ , หมู่14 บ้านหนองไฮ , หมู่15 บ้านหนองคู , หมู่16 บ้านบก

ตำบลช่างปี่-หมู่1 บ้านช่างปี่ ,หมู่2 บ้านกระโดนค้อ ,หมู่3 บ้านตะคร้อ ,หมู่5 บ้านทำเนียบ ,หมู่6 บ้านหนองผือ ,หมู่7 บ้านข่า , หมู่9 บ้านหัวแรด , หมู่10 บ้านโคกอาโพน ,หมู่11 บ้านหนองเหล็ก , หมู่12 บ้านนาโพธิ์ ,หมู่13 บ้านน้อย

ตำบลกุดหวาย-หมู่1 บ้านโดนตึบ , หมู่2 บ้านสะดี , หมู่3 บ้านสมบูรณ์ , หมู่4 บ้านนานวน , หมู่6 บ้านแก่นเมธี , หมู่7 บ้านกุดหวาย , หมู่8 บ้านหนองบัว , หมู่9 บ้านกระแสร์อุดม , หมู่10 บ้านบ่อน้ำคำ , หมู่11 บ้านหนองแสง , หมู่12 บ้านรำเดง , หมู่13 บ้านโคกสนวน , หมู่14 บ้านระกา

ตำบลขวาวใหญ่-หมู่1 บ้านขวาวใหญ่ ,หมู่3 บ้านหนองไผ่ , หมู่4 บ้านหนองกอง , หมู่5 บ้านหนองแรด ,หมู่6 บ้านสำโรง ,หมู่7 บ้านไพรษร ,หมู่8 บ้านโนนขวา ,หมู่8 บ้านหนองขาม ,หมู่9 บ้านดอนหมาไน

ตำบลนารุ่ง-หมู่2 บ้านหนองแต้ ,หมู่3 บ้านหนองหว้า ,หมู่4 บ้านหนองแคน ,หมู่5 บ้านดู่ ,หมู่6 บ้านลูกไก่ โซะกูย-หมู่5 บ้านดู่

หมู่1 บ้านกระเทียม 
ตำบลตรมไพร-หมู่1 บ้านตรมไพร , หมู่3 บ้านบึง , หมู่4 บ้านตากุ่ย , หมู่5 บ้านสำโรง , หมู่6 บ้านตาเมาะ , หมู่7 บ้านยะหาร , หมู่8 บ้านตะเคียน , หมู่9 บ้านตาแก้ว

ตำบลผักไหม- หมู่10 บ้านผักไหม , หมู่11 บ้านทุ่งบัว , หมู่12 บ้านก้านเหลือง , หมู่13 บ้านทุ่งราม , หมู่15 บ้านหนองยาง , หมู่16 บ้านทุ่งรุ่ง , หมู่17 บ้านหนองสองห้อง , หมู่19 บ้านท่าโคราช
โซะกูย-หมู่12 บ้านก้านเหลือง

อำเภอสังขะ
ตำบลสังขะ-หมู่1 บ้านเขวา , หมู่2 บ้านขามน้อย , หมู่3 บ้านสังขะ , หมู่5 บ้านโคกสมบูรณ์ , หมู่6 บ้านแบกจาน , หมู่7 บ้านโดง , หมู่9 บ้านศรีนวล , หมู่10 บ้านหนองใหญ่ , หมู่11 บ้านโนนตาแบก

ตำบลขอนแตก-หมู่1 บ้านขอนแตก , หมู่2 บ้านตอกตรา , หมู่3 บ้านโตงน้อย , หมู่4 บ้านหัวกระบือ , หมู่5 บ้านสวาท , หมู่6 บ้านโคกปรือ ,หมู่7 บ้านอาวอก , หมู่9 บ้านหนองปลาขาว , หมู่10 บ้านสุขสำราญ , หมู่11 บ้านแจงแมง , หมู่12 บ้านผักไหม
โซะกูย- หมู่6 บ้านโคกปรือ, หมู่7 บ้านอาวอก

ตำบลดม-หมู่1 บ้านดม , หมู่2 บ้านภูมิคดี , หมู่3 บ้านสนบ , หมู่4 บ้านสตึง , หมู่10 บ้านซีจรูก , หมู่11 บ้านปราสาทภูมิโปน , หมู่13 บ้านภูมิสวาย

ตำบลพระแก้ว-หมู่1 บ้านแสนกาง , หมู่2 บ้านหนองคู่ , หมู่3 บ้านแสนสนุก , หมู่4 บ้านพระแก้ว , หมู่5 บ้านกระสัง , หมู่6 บ้านอำปึล , หมู่7 บ้านหนองขี้เหล็ก , หมู่8 บ้านหนองคันชั่ง , หมู่10 บ้านพรหมสะอาด , หมู่11บ้านน้อยพัฒนา, หมู่12 บ้านโคกไม้แดง , หมู่13 บ้านธาตุเจริญ
โซะกูย-หมู่1 บ้านแสนกาง ,หมู่4 บ้านพระแก้ว,หมู่11บ้านน้อยพัฒนา,

ตำบลบ้านจารย์- หมู่1 บ้านจารย์ , หมู่2 บ้านกันเต็ล , หมู่3 บ้านมะโน , หมู่4 บ้านอังกอล , หมู่5 บ้านโพธิ์ , หมู่6 บ้านระนุก , หมู่7 บ้านตาแอก ,หมู่8 บ้านโคกไทร , หมู่9 บ้านโคกปืด , หมู่10 บ้านโคกเมือง , หมู่11 บ้านแสงทอง

ตำบลกระเทียม-หมู่1 บ้านกระเทียม , หมู่2 บ้านกระเทียม , หมู่3 บ้านแยง , หมู่4 บ้านตะเปรียงเวง , หมู่5 บ้านถนน , หมู่6 บ้านหมื่นชัย , หมู่7 บ้านโคกราม , หมู่8 บ้านโนนสง่า , หมู่9 บ้านโนนสบาย , หมู่11 บ้านโนนสำราญ , หมู่12 บ้านโคกใหญ่ , หมู่13 บ้านชัยมงคล , หมู่14 บ้านโนนสบายน้อย , หมู่15 บ้านกระเทียมน้อย
โซะกูย-หมู่1 บ้านกระเทียม 

ตำบลสะกาด-หมู่1 บ้านสะกาด , หมู่3 บ้านตาโมง , หมู่4 บ้านนาโต๊ะ , หมู่5 บ้านหลัก , หมู่6 บ้านอำปึล , หมู่8 บ้านสน , หมู่9 บ้านหนองกรวด , หมู่10 บ้านหนองปรือ , หมู่11 บ้านกลองตุง , หมู่13 บ้านตาโปง
โซะกูย-หมู่1 บ้านสะกาด

ตำบลตาตุม- หมู่2 บ้านตาเมา , หมู่3 บ้านปวงตึก , หมู่3 บ้านสนวน , หมู่5 บ้านขยอง , หมู่6 บ้านโนนสว่าง , หมู่7 บ้านคนา , หมู่8 บ้านทับดัด , หมู่9 บ้านดาร์ , หมู่10 บ้านภูมินิยน , หมู่12 บ้านตาแตรว , หมู่13 บ้านโคกสง่า , หมู่14 บ้านตาตุ่ม


ตำบลทับทัน-หมู่1 บ้านทับทัน , หมู่2 บ้านเสรียง , หมู่3 บ้านกระชาย , หมู่4 บ้านร่มเย็น , หมู่5 บ้านโนนเจริญ , หมู่6 บ้านลำหาด , หมู่7 บ้านเลิศอรุณ , หมู่8 บ้านวังปลัด , หมู่9 บ้านกระทม , หมู่10 บ้านกล้วย , หมู่11 บ้านเดือยไกแก้ว

ตำบลตาคง-หมู่1 บ้านสนวน , หมู่2 บ้านกะปู , หมู่3 บ้านดง , หมู่4 บ้านตาคง , หมู่5 บ้านเถกิง , หมู่6 บ้านหนองตาด , หมู่7 บ้านห้วยปูน ,หมู่8 บ้านตะเคียน , หมู่9 บ้านหนองโย , หมู่10 บ้านโคกชัย , หมู่11 บ้านโคกระเปาว์ , หมู่12 บ้านโคกกลาง , หมู่13 บ้านตระกูลน้อย

ตำบลบ้านชบ-หมู่2 บ้านไทยสมบูรณ์ , หมู่3 บ้านศาลา , หมู่4 บ้านซับสมิง , หมู่5 บ้านโพนชาย , หมู่6 บ้านตะกอยอด , หมู่7 บ้านโชคชัย ,หมู่8 บ้านสามัคคี , หมู่9 บ้านพูนทราย
โซะกูย-หมู่3 บ้านศาลา

ตำบลเทพรักษา-
หมู่5 บ้านชำเบง , หมู่6 บ้านลันแต้ , หมู่7 บ้านศาลา , หมู่8 บ้านตาพราม , หมู่9 บ้านตาแตรว , หมู่12 บ้านอามุย , หมู่14 บ้านนาตาไทย , หมู่16 บ้านกะเลงเวก

อำเภอจอมพระ
ตำบลจอมพระ -หมู่3 บ้านปลาเข็ง ,หมู่6 บ้านกระทุ่ม ,หมู่7 บ้านขาม ,หมู่8 บ้านโนนสังข์ , หมู่9 บ้านโนนกลาง , หมู่10 บ้านอาภู ,หมู่11 บ้านโคกเพชร , หมู่12 บ้านปะ , หมู่14 บ้านหนองสนิท -
โซะกูย-กูยทั้งตำบล
ตำบลเมืองลีง -หมู่1 บ้านเมืองลิง , หมู่2 บ้านหนองเหล็ก , หมู่4 บ้านกรูด , หมู่5 บ้านกันนัง , หมู่6 บ้านหนองซำ , หมู่7 บ้านทุ่งนาก , หมู่8 บ้านดงเค็ม , หมู่9 บ้านหลุมดิน , หมู่11 บ้านจบก , หมู่12 บ้านยาง , หมู่13 บ้านทวารไพร

ตำบลกระหาด- หมู่1 บ้านกันโจรง , หมู่2 บ้านกระหาด , หมู่3 บ้านอันโนง , หมู่4 บ้านอันซอง , หมู่5 บ้านเวือย , หมู่7 บ้านหนองยาว ตำบลบุแกรง - หมู่1 บ้านบุแกรง , หมู่2 บ้านประวิทย์ , หมู่3 บ้านตาบอด , หมู่4 บ้านว่าน , หมู่5 บ้านอาคต , หมู่6 บ้านหนองขอนใหญ่ , หมู่7 บ้านตะเคียน , หมู่8 บ้านขาม , หมู่9 บ้านอาแวะ , หมู่10 บ้านอาผอ , หมู่11 บ้านขามใหญ่ , หมู่12 บ้านเสียงชัย , หมู่13 บ้านโนนพลวง , หมู่14 บ้านสระตาปาน , หมู่15 บ้านโนนสวายน้อย

โซะกูย-หมู่3 บ้านตาบอด , หมู่4 บ้านว่าน , หมู่5 บ้านอาคต , หมู่6 บ้านหนองขอนใหญ่ , หมู่7 บ้านตะเคียน , หมู่8 บ้านขาม , หมู่9 บ้านอาแวะ , หมู่10 บ้านอาผอ , หมู่11 บ้านขามใหญ่ , หมู่12 บ้านเสียงชัย , หมู่13 บ้านโนนพลวง , หมู่14 บ้านสระตาปาน , หมู่15 บ้านโนนสวายน้อย

ตำบลหนองสนิท -หมู่1 บ้านสนิท ,หมู่2 บ้านหนองกับ , หมู่3 บ้านสำโรง ,หมู่4 บ้านโนนงิ้ว ,หมู่5 บ้านเขวา,หมู่6 บ้านวารไพรศรี หมู่7 บ้านสำโรงน้อย , หมู่8 บ้านไผ่ ,หมู่9 บ้านหนองสนิท ,หมู่10 บ้านสำโรง 
ตำบลบ้านผือ- หมู่1 บ้านม่วง , หมู่2 บ้านผือ , หมู่3 บ้านจบก , หมู่4 บ้านอาทึก , หมู่5 บ้านตาฟาง , หมู่6 บ้านบูอาไร , หมู่7 บ้านหนองเหล็ก , หมู่8 บ้านเปือย , หมู่11 บ้านโนนกลาง

ตำบลลุ่มระวี -หมู่1 บ้านหนองคู , หมู่3 บ้านหนองเหล็ก , หมู่4 บ้านบัว , หมู่5 บ้านคำแสง , หมู่6 บ้านตากวน , หมู่7 บ้านตะกวนน้อย , หมู่8 บ้านโนนสำราญ , หมู่9 บ้านหนองพลวง , หมู่10 บ้านดินแดง
โซะกูย-หมู่5 บ้านคำแสง ,

ตำบลชุมแสง หมู่1 บ้านชุมแสง , หมู่3 บ้านผาง , หมู่4 บ้านถนน ,หมู่5 บ้านอุดม ,หมู่6 บ้านสมบูรณ์ , หมู่7 บ้านตาโสร์

ตำบลเป็นสุข-หมู่1 บ้านขมิ้น ,หมู่2 บ้านสวาย ,หมู่3 บ้านโนนจำปา , หมู่5 บ้านบรเพ็ด ,หมู่6 บ้านขาม , หมู่8 บ้านระวี , หมู่9 บ้านสนวน
โซะกูย-หมู่1 บ้านขมิ้น,หมู่6 บ้านขาม


อำเภอปรางค์กู่
ตำบล พิมาย-หมู่1 บ้านบิง ,หมู่2 บ้านสนาย ,หมู่3 บ้านสนาย ,หมู่4 บ้านสนายน้อย ,หมู่5 บ้านโนนดั่ง ,หมู่6 บ้านสุโข ,หมู่7 บ้านระกา ,หมู่8 บ้านสนายกลาง , หมู่9 บ้านหนองเหล็ก ,หมู่10 บ้านห้วยฆ้อง

ตำบล กู่-หมู่1 บ้านหว้า ,หมู่2 บ้านไฮ ,หมู่3 บ้านหนองบัวตาคง ,หมู่4 บ้านสามขา ,หมู่5 บ้านกระดึ ,หมู่6 บ้านกระโพธิ์ ,หมู่7 บ้านอาตอง ,หมู่8 บ้านพอก , หมู่9 บ้านโสน ,หมู่10 บ้านเกาะ ,หมู่11 บ้านพอกใหญ่ ,หมู่12 บ้านหนองยาว ,หมู่13 บ้านกู่ตะวันตก ,หมู่14 บ้านผือพัฒนา , หมู่15 บ้านศรีผไทราษฎร์ , หมู่16 บ้านตูม
โซะกูย-หมู่3 บ้านหนองบัวตาคง

ตำบล  หนองเชียงทูน- หมู่1 บ้านศาลา , หมู่2 บ้านกำแมด , หมู่3 บ้านมัดกา ,หมู่4 บ้านหนองเชียงทูน ,หมู่5 บ้านหนองระนาม , หมู่6 บ้านหนองคูขาม ,หมู่7 บ้านบ่อ ,หมู่8 บ้านแขม ,หมู่9 บ้านสว่าง (น้ำอ้อม) ,หมู่10 บ้านหนองแต้ ,หมู่11 บ้านกระโดน ,หมู่12 บ้านเพ็ก ,หมู่13 บ้านน้ำอ้อม ,หมู่14 บ้านหนองเชียงทูนใต้ ,หมู่15 บ้านนาเวียง

ตำบล ตูม -หมู่1 บ้านกระโพธิ์ , หมู่2 บ้านตระเภา , หมู่3 บ้านบึง , หมู่4 บ้านกระสินธุ์ , หมู่5 บ้านขี้นาค , หมู่6 บ้านขี้นาคน้อย , หมู่7 บ้านรงระ , หมู่8 บ้านพล็อง , หมู่9 บ้านตรอก , หมู่10 บ้านตูมใต้ , หมู่11 บ้านหนองแวง
โซะกูย-หมู่1 บ้านกระโพธิ์ 
ตำบล สมอ-หมู่1 บ้านสมอ , หมู่2 บ้านปราสาท , หมู่3 บ้านดอนหลี่ , หมู่4 บ้านกระต่ายด่อน , หมู่5 บ้านระหาร , หมู่6 บ้านจานโง , หมู่7 บ้านเก่าน้อย , หมู่8 บ้านหนองนกทา , หมู่9 บ้านดอนหลี่ตะวันออก , หมู่10 บ้านทุ่งม่อง , หมู่11 บ้านทามจาน , หมู่12 บ้านกระต่ายด่อนน้อย , หมู่13 บ้านระหาร (หนองเพดาน) , หมู่14 บ้านดอนกระต่าย , หมู่15 บ้านกอกหวาน

ตำบล โพธิ์ศรี - หมู่1 บ้านนาวา , หมู่2 บ้านดอนเหลือม , หมู่3 บ้านหนองโดน , หมู่4 บ้านโพธิ์ศรี , หมู่5 บ้านหนองบัวบัลลังค์ , หมู่6 บ้านนาดี , หมู่7 บ้านตะเคียนบังอิง , หมู่7 บ้านหนองตลาด , หมู่8 บ้านโคกสูง , หมู่9 บ้านดงตาดทอง , หมู่10 บ้านสนวน , หมู่11 บ้านกอกหวานใต้ , หมู่12 บ้านหนามแท่ง , หมู่13 บ้านตาเปียง

ตำบล สำโรงปราสาท-หมู่1 บ้านสำโรงปราสาท , หมู่2 บ้านไฮเลิง , หมู่3 บ้านหนามแท่ง , หมู่4 บ้านขนวน , หมู่5 บ้านขอนแต้ , หมู่6 บ้านหนองผึ้ง , หมู่7 บ้านหว้าน , หมู่8 บ้านหนองนา , หมู่9 บ้านขนวน , หมู่10 บ้านหนองแคน , หมู่11 บ้านโจด , หมู่12 บ้านดงบัง,ฮ่องขาม , หมู่13 บ้านน้อยนาเจริญ , หมู่14 บ้านนาสำราญ , หมู่15 บ้านดู่

 ตำบล ดู่-หมู่1 บ้านหนองหิน , หมู่2 บ้านหนองคู , หมู่3 บ้านหนองครอง , หมู่4 บ้านดู่น้อย , หมู่5 บ้านหนองแวง , หมู่6 บ้านขาม , หมู่7 บ้านอาวอย , หมู่8 บ้านหนองกระบุงดู่กลาง , หมู่9 บ้านอาวอยตะวันออก , หมู่10 บ้านกระหวัดหนองคูน้อย , หมู่11 บ้านหนองหาน , หมู่12 บ้านสวาย

ตำบล สวาย-หมู่1 บ้านแสนแก้ว , หมู่2 บ้านขาม , หมู่3 บ้านทับขอน , หมู่4 บ้านท่าคอยนาง , หมู่5 บ้านกระโพธิ์น้อย , หมู่6 บ้านไผ่ , หมู่7 บ้านสนิท , หมู่8 บ้านขามเหนือน้ำอ้อม , หมู่9 บ้านก่อ

ตำบล พิมายเหนือ-หมู่1 บ้านขามฆ้อง , หมู่2 บ้านรำเจก , หมู่3 บ้านเหล็ก , หมู่4 บ้านแคน , หมู่5 บ้านโป่ง , หมู่6 บ้านไฮ , หมู่7 บ้านโพธิ์สามัคคี , หมู่8 บ้านชาดโพธิ์น้อย , หมู่9 บ้านเมืองคง

อำเภอเมืองจันทร์
ตำบลเมืองจันทร์ -หมู่1 บ้านเมืองจันทร์ , หมู่2 บ้านโนนกลาง , หมู่3 บ้านหนองแคนน้อย , หมู่4 บ้านโคก , หมู่5 บ้านอีงอย , หมู่6 บ้านไผ่ , หมู่7 บ้านทุ่ม ,หมู่8 บ้านงิ้ว , หมู่9 บ้านเก็บงา , หมู่10 บ้านหนองหว้า , หมู่11 บ้านหนองแคนใหญ่ , หมู่12 บ้านโนนสูง ,หมู่13 บ้านหนองโน , หมู่14 บ้านกลาง , หมู่15 บ้านหนองแคนใหญ่ , หมู่16 บ้านกลางคำ , หมู่17 บ้านทุ่งสว่าง , หมู่18 บ้านปลาซิว
โซะกูย-หมู่1 บ้านเมืองจันทร์ ,หมู่2 บ้านโนนกลาง,หมู่3 บ้านหนองแคนน้อย,หมู่4บ้านโคก,หมู่5บ้านอีงอย,หมู่6บ้านไผ่,หมู่7 บ้านทุ่ม,หมู่8บ้านงิ้ว,หมู่9บ้านเก็บงา,หมู่12บ้านโนนสูง,หมู่13 บ้านหนองโน,หมู่14บ้านกลาง,หมู่16 บ้านกลางคำ,หมู่17บ้านทุ่งสว่าง,บ้านบก

ตำบลตาโกน-หมู่1 บ้านตาโกน , หมู่1 บ้านพระ ,หมู่2 บ้านวัด ,หมู่3 บ้านแดง , หมู่4 บ้านเค็ง ,หมู่5 บ้านหนองตาด ,หมู่6 บ้านแต้ ,หมู่7 บ้านชะบา , หมู่8 บ้านนาแปะ ,หมู่8 บ้านปลาซิวน้อย ,หมู่9 บ้านห่อง ,หมู่10 บ้านกระเต็น ,หมู่11 บ้านหนองปลาคูณ , หมู่12 บ้านตาโกน , หมู่13 บ้านบก
โซะกูย-1.บ้านตาโกน,2.บ้านวัด,3.บ้านแดง,4.บ้านเค็ง, 5.บ้านตาด,6.บ้านแต้ ,7.บ้านนาแปะ,8.บ้านห่อง,9.บ้านกระเต็น,10.บ้านหนองปลาคูณ, 11.บ้านหนองหว้าหนองแสตง,

ตำบลหนองใหญ่-หมู่1 บ้านหนองผำ ,หมู่2 บ้านอะลาง , หมู่3 บ้านหนองดุม , หมู่4 บ้านหนองสาด , หมู่5 บ้านแกงเลี้ยว , หมู่6 บ้านป่าอ้น , หมู่7 บ้านเขวา ,หมู่9 บ้านหนองใหญ่ ,หมู่10 บ้านโคกตาล
โซะกูย-หมู่2 บ้านอะลาง,หมู่3 บ้านหนองดุม,หมู่6 บ้านป่าอ้น,หมู่7 บ้านเขวา

อำเภอท่าตูม
 ตำบลท่าตูม-หมู่1 บ้านตูม ,หมู่2 บ้านเหล่าอ้อย , หมู่3 บ้านหมากมี่ ,หมู่4 บ้านกระสัง ,หมู่5 บ้านปราสาท , หมู่6 บ้านน้ำคำ , หมู่8 บ้านลุงปุง , หมู่9 บ้านจันทร์งาม , หมู่10 บ้านบัลลังก์ , หมู่12 บ้านเอือด , หมู่14 บ้านหมากมี่ , หมู่15 บ้านแข้ด่อน , หมู่16 บ้านโพนทา , หมู่17 บ้านลุงปุง , หมู่18 บ้านหนองปล้อง , หมู่19 บ้านดงแดง , หมู่20 บ้านน้ำซับ

ตำบลกระโพ-หมู่1 บ้านกระโพ , หมู่2 บ้านกระเจา , หมู่3 บ้านหนองอีดำ , หมู่4 บ้านบอน , หมู่5 บ้านอาคุณ , หมู่6 บ้านตระมูง , หมู่7 บ้านจินดา , หมู่8 บ้านตาทิพย์ , หมู่10 บ้านโนนโพธิ์ , หมู่11 บ้านศาลา , หมู่15 บ้านภูดิน , หมู่16 บ้านบุรี , หมู่17 บ้านโคกกุง , หมู่18 บ้านหินเหล็กไฟ , หมู่19 บ้านด่าน

 ตำบลพรมเทพ -หมู่1 บ้านพรมเทพ , หมู่2 บ้านสะเดา , หมู่3 บ้านเหล่า , หมู่4 บ้านโดนตุม , หมู่5 บ้านสาโรจ , หมู่6 บ้านยางกระจับ , หมู่7 บ้านชายทุ่ง , หมู่8 บ้านโพนบุ , หมู่9 บ้านหัวพี , หมู่10 บ้านโพนม่วง , หมู่11 บ้านโสมน , หมู่12 บ้านบุใหญ่ , หมู่13 บ้านโนนขวาว , หมู่14 บ้านไพรเวง , หมู่15 บ้านโนนแคน , หมู่16 บ้านตาโต , หมู่17 บ้านตระคอง , หมู่18 บ้านโคกปูน , หมู่19 บ้านพรมเทพเหนือ

 ตำบลโพนครก-หมู่1 บ้านหนองคู , หมู่1 บ้านโพนครก , หมู่2 บ้านโพนเขวา , หมู่3 บ้านขี้เหล็ก , หมู่4 บ้านสำโรง , หมู่5 บ้านสะเอิง , หมู่6 บ้านขี้ตูน , หมู่7 บ้านกุดมะโน , หมู่8 บ้านเขียงท้าว , หมู่10 บ้านหัวอารี , หมู่12 บ้านหนองเรือ , หมู่14 บ้านโนนถั่ว

 ตำบลเมืองแก-หมู่1 บ้านหนองยาง , หมู่2 บ้านหนองคูน้อย , หมู่3 บ้านเมืองแก , หมู่4 บ้านหนองม่วง , หมู่5 บ้านท่าศิลา , หมู่6 บ้านโคกล่าม , หมู่7 บ้านโนนสาย , หมู่8 บ้านหนองตาด , หมู่9 บ้านหนองแวง , หมู่10 บ้านกุง , หมู่11 บ้านสวนหม่อน , หมู่12 บ้านหนองขาม , หมู่13 บ้านโนนกลาง , หมู่14 บ้านตากแดด , หมู่16 บ้านหนองแต้

 ตำบลบะ-หมู่1 บ้านบะ ,หมู่2 บ้านหนองตาไก้ , หมู่3 บ้านโคกสะอาด , หมู่4 บ้านเปือยปราสาท ,หมู่5 บ้านโนนสูง ,หมู่7 บ้านสำโรง ,หมู่8 บ้านเฉนียง ,หมู่9 บ้านตาเป๊ก ,หมู่13 บ้านยางเก่า , หมู่14 บ้านหนองสิม

ตำบลหนองบัว- หมู่1 บ้านหนองบัว , หมู่2 บ้านหนองบัว , หมู่3 บ้านตลาดไทร , หมู่4 บ้านดงเย็น , หมู่5 บ้านโพนงอย , หมู่6 บ้านไกลเสนียด , หมู่7 บ้านไกลเสนียด , หมู่9 บ้านม่วงมูล , หมู่10 บ้านหนองบัว , หมู่11 บ้านหนองกลาง

 ตำบลบัวโคก-หมู่3 บ้านหนองแสง , หมู่4 บ้านพิงพวย , หมู่6 บ้านกะเตียว , หมู่7 บ้านซองแมว , หมู่10 บ้านหัวแรด , หมู่11 บ้านบุใหญ่ , หมู่12 บ้านอาเยาะ , หมู่13 บ้านหนองเม็ก , หมู่15 บ้านร่มไทร , หมู่16 บ้านโดกกลาง , หมู่17 บ้านหนองขาม , หมู่19 บ้านโนนรัง

 ตำบลหนองเรือ-หมู่1 บ้านหนองเมธี , หมู่2 บ้านทุ่งโก , หมู่3 บ้านยางขามเฒ่า , หมู่3 บ้านบุผาง , หมู่4 บ้านทุ่งมน , หมู่5 บ้านหนองเรือ , หมู่5 บ้านนานวน , หมู่6 บ้านตลุง , หมู่6 บ้านยางน้อย , หมู่7 บ้านดงยาง , หมู่7 บ้านพะเนาว์ , หมู่8 บ้านขุนไชยทอง , หมู่9 บ้านโนนโพธิ์ , หมู่9 บ้านโคกระกา , หมู่10 บ้านแร้งไข่ , หมู่14 บ้านโนนพิลา , หมู่17 บ้านโนนตาอุ่น

 ตำบลทุ่งกุลา-หมู่4 บ้านตานบ , หมู่5 บ้านน้ำอ้อม , หมู่6 บ้านโนนระเวียง , หมู่8 บ้านตาฮะ , หมู่9 บ้านตาแอก , หมู่10 บ้านเวียงพนม


อำเภอสำโรงทาบ
ตำบลสำโรงทาบ-หมู่1 บ้านสำโรงทาบ ,หมู่2 บ้านกุง ,หมู่3 บ้านอาวุธ ,หมู่4 บ้านอะลึ ,หมู่5 บ้านโนนบุรี ,หมู่6 บ้านใหม่ศรีสำโรง , หมู่7 บ้านงิ้ว ,หมู่8 บ้านลำพง , หมู่9 บ้านตะเคียน

ตำบลหนองไผ่ล้อม-หมู่4 บ้านโพธา , หมู่10 บ้านจังเกา , หมู่11 บ้านโนนลี

 ตำบลกระออม-หมู่1 บ้านกระออม ,หมู่2 บ้านโนนจารย์ ,หมู่3 บ้านหนองเหล็ก ,หมู่4 บ้านหนองผือ ,หมู่5 บ้านหนองหมี ,หมู่5 บ้านแขม ,หมู่6 บ้านนาทุ่ง , หมู่7 บ้านหนองอีเลิง , หมู่8 บ้านบก ,หมู่9 บ้านจงเจริญ

ตำบลหนองฮะ-หมู่1 บ้านหนองฮะ , หมู่2 บ้านท่าม่วง , หมู่3 บ้านดู่โศก , หมู่4 บ้านขอนแก่น , หมู่5 บ้านค้อ , หมู่7 บ้านหนองคู , หมู่8 บ้านหนองผา , หมู่10 บ้านตลาด

ตำบลศรีสุข-หมู่1 บ้านหนองสระ , หมู่2 บ้านหนองดุม , หมู่3 บ้านหนองเกาะ , หมู่4 บ้านโคกสมบูรณ์ , หมู่5 บ้านขาม , หมู่6 บ้านสะแบะ

ตำบลเกาะแก้ว-หมู่1 บ้านเกาะแก้ว ,หมู่2 บ้านต่างมาง ,หมู่4 บ้านสองหนอง ,หมู่5 บ้านโคกเจริญ ,หมู่6 บ้านหนองกระจาน ,หมู่7 บ้านโนนสวรรค์ , หมู่8 บ้านเป่าเวย , หมู่9 บ้านโพธิ์ศรีธาตุ , หมู่10 บ้านท่าด่าน

ตำบลหมื่นศรี-หมู่1 บ้านหมืนศรีน้อย ,หมู่2 บ้านหมื่นศรีกลาง ,หมู่3 บ้านหมืนศรีใหญ่ ,หมู่4 บ้านเสม็ด ,หมู่5 บ้านกุดงิ้ว ,หมู่7 บ้านกระโพธิ์ , หมู่7 บ้านกะเลา , หมู่8 บ้านศรีพัฒนา , หมู่9 บ้านศรีมงคล

ตำบลเสม็จ -หมู่1 บ้านเสม็จ , หมู่2 บ้านหนองม้า , หมู่3 บ้านสังแก , หมู่4 บ้านสองห้อง , หมู่5 บ้านโนนชัย , หมู่6 บ้านตาก่ำ , หมู่7 บ้านหนองพรม , หมู่8 บ้านศรีสวัสดิ์
โซะกูย-หมู่1 บ้านเสม็จ , หมู่2 บ้านหนองม้า , หมู่3 บ้านสังแก

ตำบลสะโน-หมู่1 บ้านโสน , หมู่1 บ้านดู่หัวนา , หมู่2 บ้านน้ำท้วม , หมู่2 บ้านโคก , หมู่3 บ้านอาเลา , หมู่3 บ้านขนวน , หมู่4 บ้านนาเทิง , หมู่5 บ้านเปือย , หมู่6 บ้านจารย์ , หมู่6 บ้านพอก , หมู่8 บ้านศรีราชา , หมู่9 บ้านก่อไผ่น้อย

 ตำบลประดู่-หมู่3 บ้านหนองหว้า , หมู่5 บ้านหนองคู , หมู่6 บ้านไทร , หมู่7 บ้านหนองพญา , หมู่8 บ้านหนองแคน

อำเภอห้วยทับทัน

ตำบล ห้วยทับทัน -หมู่1 บ้านหนองสิมใหญ่ , หมู่2 บ้านบก-พอก ,หมู่3 บ้านกระทุ้ม ,หมู่4 บ้านสร้างเรือ , หมู่5 บ้านหนองสิมน้อย ,หมู่6 บ้านทุ่งมน ,หมู่7 บ้านสวัสดี ,หมู่8 บ้านนานวน
โซะกูย-หมู่2 บ้านบก-พอก ,หมู่3 บ้านกระทุ้ม ,หมู่4 บ้านสร้างเรือ , หมู่5 บ้านหนองสิมน้อย ,

ตำบล เมืองหลวง-หมู่1 บ้านเมืองหลวง ,หมู่2 บ้านเมืองหลวง ,หมู่3 บ้านหนองดินจี่ ,หมู่4 บ้านจังเอิน ,หมู่5 บ้านเมืองน้อย ,หมู่6 บ้านอ้อ ,หมู่7 บ้านโท๊ะ , หมู่8 บ้านหนองเมย , หมู่9 บ้านเตาเหล็ก , หมู่10 บ้านหนองสะมอน , หมู่11 บ้านหนองคู , หมู่12 บ้านห้วยยาง , หมู่13 บ้านหนองกอก , หมู่14 บ้านห้วยทับทัน

ตำบล กล้วยกว้าง-หมู่1 บ้านบุยาว , หมู่2 บ้านหนองคู ,หมู่3 บ้านขามใหญ่ ,หมู่4 บ้านพอกหนองแข้ ,หมู่5 บ้านไฮใหญ่ ,หมู่6 บ้านโนนสำโรง , หมู่7 บ้านไพรพะยอม , หมู่8 บ้านแดงใหญ่ , หมู่9 บ้านขามน้อย , หมู่10 บ้านหนองแข้ , หมู่11 บ้านโนนแคน , หมู่12 บ้านสิงไคร
โซะกูย-บ้านกล้วยกว้าง บ้านโนนแดง บ้านโนนสำโรง 
ตำบล ผักไหม- หมู่1 บ้านผักไหมน้อย ,หมู่6 บ้านนาทุ่ง ,หมู่8 บ้านไฮน้อย ,หมู่10 บ้านกระเต็ล ,หมู่11 บ้านห่องน้อย ,หมู่12 บ้านห้วยขันพัฒนา , หมู่13 บ้านหนองลุง , หมู่14 บ้านเมืองหลวง

 ตำบล จานแสนไชย-หมู่1 บ้านพะวร ,หมู่2 บ้านดู่ ,หมู่2 บ้านฟ้าผ่า ,หมู่3 บ้านผักไหมใหญ่ ,หมู่3 บ้านหนองแคน ,หมู่4 บ้านหาด , หมู่4 บ้านมด ,หมู่5 บ้านกระสังข์ , หมู่5 บ้านขี้เหล็ก , หมู่6 บ้านจานแสนไชย , หมู่7 บ้านตาทอง , หมู่7 บ้านพงสิม , หมู่8 บ้านผือ , หมู่9 บ้านชาด , หมู่9 บ้านหนองแสนไชย , หมู่10 บ้านปราสาท

 ตำบล ปราสาท-หมู่1 บ้านกอเลา ,หมู่2 บ้านหนองฮะ ,หมู่3 บ้านขะยูง , หมู่4 บ้านหนองอาคูณ , หมู่5 บ้านหว้า ,หมู่6 บ้านอีสร้อย , หมู่7 บ้านปะโด๊ะ , หมู่8 บ้านพะเนา ,หมู่9 บ้านระหุ่ง ,หมู่10 บ้านโนนโก , หมู่11 บ้านโนนดั่ง , หมู่12 บ้านหนองนา , หมู่13 บ้านศาลากัลพฤหษ์ ,หมู่14 บ้านโนนลาน
โซะกูย-หมู่11 บ้านโนนดั่ง ,

บุรีรัมย์

เมืองบุรีรัมย์ , คูเมือง , กระสัง , นางรอง , หนองกี่ , ละหานทราย , ประโคนชัย , บ้านกรวด , พุทไธสง , ลำปลายมาศ , สตึก , ปะคำ , นาโพธิ์ , หนองหงส์ , พลับพลาชัย , ห้วยราช , โนนสุวรรณ , ชำนิ , บ้านใหม่ไชยพจน์ , โนนดินแดง , กิ่งบ้านด่าน , กิ่งแคนดง , เฉลิมพระเกียรติ


อำเภอพลับพลาชัย ตำบลจันดุม


หมู่1 บ้านจันดุม , หมู่2 บ้านตะแบก , หมู่3 บ้านแพงพวย , หมู่4 บ้านโคกชุม , หมู่5 บ้านโคกปราสาท , หมู่6 บ้านขามเจรอะ , หมู่8บ้านม่วงหวาน , หมู่8 บ้านห้วยอุดม , หมู่9 บ้านน้อย , หมู่11บ้านละลมไผ่ , หมู่11 บ้านโคกมะขาม , หมู่12 บ้านจบก , หมู่13 บ้านหนองคราม , หมู่15 บ้านโคกเจริญ , หมู่15 บ้านคาเซน , หมู่16 บ้านจบก , หมู่17 บ้านมะมัง
โซะกูย-หมู่8 บ้านม่วงหวาน ,หมู่15 บ้านโคกเจริญ ,หมู่11 บ้านละลมไผ่